Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

vrijdag, juni 25, 2010

Senior informatie analyst

Hoofdtaken
• Analyseert het bedrijfsproces en de stroom van gegevens tbv automatisering van een
• (werk)proces.
• Stelt een definitie studie op.
• Formuleert informatiebehoeften en systeemvereisten die de basis vormen voor een
• functioneel ontwerp.
• Houdt rekening met de organisatorische, juridische en economische en sociale
• consequenties van het automatiseringsproject.
• Weet op hoog abstractieniveau logische gegevensmodellen op te stellen.
• Adviseert de klant over de mogelijkheden en onmogelijkheden van zijn wensen en geeft (financiële) consequenties aan.
• Adviseert en begeleidt de klant bij implementatie, acceptatietesten, systeemevaluatie
• opleidingstrajecten.
• Ontwerpt nieuwe complexe, organisatie eenheid overstijgende systeemcomplexen of past deze aan, inclusief het afstemmen van de functionaliteit met de business en leverancier en de totale keten.
• Implementeert en coördineert vanuit zijn expertise de vertaling naar de geautomatiseerde ondersteuning (realisatie).
• Levert functionele expertise en advies bij het het beheer van informatievoorziening zodat in stand houding en beveiliging van informatievoorziening wordt gewaarborgd.
• Zoekt binnen de gegeven kaders naar oplossingsrichtingen en draag deze aan bij complexe probleemsituaties.
• Bepaalt invoerings- en conversiestrategie.
• Analyseert op welke aspecten een (geavanceerd) functioneel ontwerp getest moet worden om te onderzoeken of voldaan wordt aan de gestelde eisen.
• Adviseert bij het vaststellen van complexe acceptatietests voor geautomatiseerde
• systemen.
• Verzamelt, in het bijzonder bij complexe trajecten, met behulp van fact-finding technieken (bijv. interviews en statische analyse) complete en accurate informatie over de systemen en processen. Analyseert desgewenst de samenhang, beschikbaarheid, nauwkeurigheid, eenduidigheid en beveiliging van Multi interpretabele gegevens.
• Levert specialistische kennis bij de evaluatie en interpretatie van complexe data.
• Specificeert informatiestromen, processen/procedures en gegevens volgens de gewenste
• standaards met gebruik van voorgeschreven standaard methodes en technieken.
• Coacht (aankomende) informatieanalisten.

Vakinhoudelijke competenties
Opleiding/kennis
• HBO werk- en denkniveau.
• Bekend met BA (Business Architect) technieken, technieken gericht op modelleren en
• bekijken van de businessoperatie. (Bv Functionele business modellen, statistische proces
• controle, relational data modelering etc.).
• Kent tools en technieken (geautomatiseerde of handmatige)die gebruikt kunnen die
• gebruikt kunnen orden om de structuur, de verbanden en het gebruik van informatie
• binnen de organisatie vast te leggen en te begrijpen (simulatietool).
• Bekend met Applicatie ontwikkel- methoden, technieken en standaards.
• Bekend met organisatie en professionele standaards.
• Bekend met gangbare Database modellering en ontwerptools.
• Bekend met M&T gericht op planning en control in projecten.
• Bekend met fact finding technieken (bijv. statistische analysemethoden.
• Kennis van het ICT vakgebied in het bijzonder op aan de functie gerelateerde aspecten.

Inhoudelijke eisen CV deze moeten duidelijk uit het CV blijken:
• Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.
• Minimaal gecertificeerd voor BiSL Foundation
• Minimaal gecertificeerd voor CobiT Foundation
• Minimaal 4 jaar ervaring en kennis van XML schema’s opgedaan in de afgelopen 5 jaar
• Minimaal 4 jaar ervaring met technische en functionele koppelvlak kennis tussen informatiesystemen opgedaan in de afgelopen 5 jaar
• Minimaal 4 jaar ervaring binnen de Sociale Zekerheid opgedaan in de afgelopen 5 jaar
• Minimaal 4 jaar werkervaring met MS Biztalk, MQ, IM, XFB FT, webservices opgedaan in de afgelopen 5 jaar
• Minimaal 4 jaar ervaring als informatieanalist met een technische achtergrond opgedaan in de afgelopen 5 jaar


Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: 7 juli 2010 tot 14 augustus 2010 .
• Optie voor verlenging: Een maal twee maanden.
• Uren per week: 40 uur per week
• Sluitingsdatum: 28 juni 08.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van
uurtarief, email ofm@wxs.nl. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

donderdag, juni 24, 2010

Senior Projectmanager Business Services

Rol
De senior projectmanager is verantwoordelijk voor de verbindende schakel tussen UWV en de KA dienstverleners. Het doel van het project is binnen 5 a 6 maanden vervangen van de werkplek hardware (Desktops, laptops en -niet MFA- netwerk printers) van circa 30.000 werkplekken verdeeld over 210 locaties in Nederland. Onderdeel van deze vervanging is optimalisatie van het aantal werkplekken (schoning).
Basis ervan ligt in het uitvoeren van het PID, het uitwerken van de daarbij behorende werkpakketten en het uitvoeren van de acties waardoor de bulkuitrol van UWV geen vertraging oploopt en mijlpalen worden gerealiseerd. Belangrijk is om met het hoofdkantoor en alle andere kantoren vooraf af te stemmen over de uitrol c.q. vervanging van huidige verouderde hardware. Naast de project management vaardigheden is het belangrijk dat de projectleider de nodige ervaring en rust “uitstraalt”.

Taken en verantwoordelijkheden zijn onder andere:
• Maken van afspraken met de interne klantgroepen over de inventarisatie, werkplek aantallen optimalisatie (schoning) en bulkuitrol;
• Maken van afspraken met de dienstenleveranciers over doorlooptijd, mijlpalen, taakverdeling etc. m.b.t. de bulkuitrol;
• Managen van schoning en bulkuitrol teams aan wie een werkpakket (deel project) wordt uitbesteed;
• Managen van activiteiten conform de afgesproken KPI’s (van alle werkpakketten)
• Vastleggen van alle afspraken in plannen en planningen;
• Opstellen planningen met implementatie managers van dienstverleners;
• Realiseren van de geplande bulkuitrol zoals die is overeengekomen tussen UWV en dienstenleveranciers;
• Signaleren van risico’s en het ondernemen van acties om die risico’s te beperken;
• Rapporteren over status en voortgang met de directie van het UWV en de diverse werkbedrijven
Wie we zoeken
De ideale kandidaat is een ervaren vakman/vrouw met zeer ruime ervaring als lijn- en projectmanager binnen een ICT omgeving. Deze persoon is in staat om met overwicht en tact te acteren in complexe omgevingen en om kennis, visie en richting te definiëren en om dit vervolgens goed “over de bühne” te krijgen en te implementeren.

1.Doel van de eenheid Project & Advies Diensten
De ontwikkeling, professionalisering en industrialisering van projectmanagement en realisatieprocessen.
Project- en Advies Diensten (PAD) van Business Services is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, professionalisering en industrialisering van projectmanagement en realisatieprocessen waardoor grote, complexe en nieuwe projecten voorspelbaar gerealiseerd worden binnen het ICT landschap.
De overige ICT voortbrengingstaken van Business Services worden door PAD eveneens gefaciliteerd met adequate processen en methoden, technieken en hulpmiddelen. Daarnaast is PAD ook verantwoordelijk voor projectrealisatie van ICT projecten.
PAD is tevens verantwoordelijk voor het in samenspraak met HRM ICT ontwikkelen van beleid en instrumentarium voor de verdere ontwikkeling van ICT professies binnen Business Services.De eenheid werkt in opdracht van bedrijfsonderdelen met eigen verantwoordelijkheid voor inrichting, levering en prestaties van de eenheid als ook de ontwikkeling van haar medewerkers.

Plaats van de functie in de organisatorische eenheid
De functie ressorteert onder de Manager Project & Advies Diensten.

2. Doel van de functie
De senior projectmanager stuurt grote, complexe veranderprojecten op het snijvlak van de
Business en ICT, waarin meerdere projectleiders actief zijn.

3. Bijdrage van de functie
De functie draagt direct bij een aan de productie, waarbij het resultaat gerelateerd is aan
ondersteuning van het lijnmanagement dan wel de functionele lijn.

4. Hoofdtaken
• Bepaalt samen met de opdrachtgever de projectdoelstellingen en – strategie.
• Formuleert projectplan, bestaande uit meerdere deelprojecten, voor zeer complexe
• projecten met meerdere ICT invalshoeken.
• Onderhoudt contacten met externe partijen, waarbij rekening gehouden moet worden met
• uiteenlopende belangen.
• Is verantwoordelijk voor een zeer complex project met groot projectbudget en hoog risico.
• Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project conform overeengekomen opdracht.
• Coacht en stuurt van minimaal 20 projectmedewerkers en/of projectleiders van een
• projectorganisatie en coördineert activiteiten.
• Betrekt bij het uitvoeren van het projectplan diverse materiedeskundigen.
• Bouwt en onderhoudt zelfstandig een vertrouwensbasis met de bij het project betrokken
• personen/ opdrachtgevers.
• Ondersteunt de lijn bij implementatie van het project resultaat.
• Levert actief bijdragen aan de verdere professionalisering van projectmanagement binnen
• UWV naast lopende projectverantwoordelijkheden.
• Onderhoudt contacten met externe partijen waaronder andere bedrijfsonderdelen en
• ketenpartners.
• Creërt randvoorwaarden voor projectsucces door middel van:
o Mitigeren risico’s
o Werken onder architectuur
o Draagt zorg voor juiste in beheer name
• Coached en begeleid, vanuit de eigen specifieke deskundigheid, collega projectleiders en –
• managers.

5. Functiegebieden
Lijnmanagement, Planning, Advies, Relaties, Procesmanagement.
6. Competenties
6.1 Bedrijfscompetenties
6.1.1 Algemeen UWV
• Kent de missie en bedrijfsdoelstellingen van UWV.
• Kent globaal de wetgeving en organisatie van de Sociale Zekerheid en specifiek de
• plaats van UWV in de keten.
• Kent de hoofdlijnen de organisatie van UWV.
• Kennis van relevante UWV aandachtsgebieden.
• Brede kennis van krachtenveld in sociale zekerheid, in staat om UWV-belang te
• behartigen (‘externe omgevingsbeïnvloeding’).

6.1.2 Gedragscompetenties UWV
• Samenwerken: Levert een actieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct
van persoonlijk belang is.
• Klantgerichtheid: Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen. Anticiperen op behoeften van klanten. Hoge prioriteit geven aan servicebereidheid en klanttevredenheid.
• Resultaatgerichtheid: Is actief gericht op het behalen van resultaten en doelstellingen en
• heeft de bereidheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten.

6.2 Functiecompetenties
6.2.1 Vakinhoudelijke competenties
Opleiding/kennis
• Academische werk- en denkniveau met aantoonbare ervaring op gebied van project
management. Een afgeronde opleiding met accent op Bedrijfskunde of Bestuurlijke
• Informatiekunde dan wel een vergelijkbare combinatie van opleiding en ervaring is een pré.
• Kennis van de relevante kerngebieden waarin de projecten zich afspelen (bijvoorbeeld:
• kennis van systemenontwerp in een grootschalige context onder architectuur).

Ervaring
• Minimaal 10 jaar ervaring in ICT projecten en minimaal 6 jaar (project)
• managementervaring met grote groep medewerkers en/of projectmanagement.
• Heeft ervaring in het leidinggeven aan complexe trajecten.
• Ervaring met voor de specifieke functie relevante thema's (bijvoorbeeld: Systeem
• integratie, Systeemontwerp en Beheer).
• Werkervaring in grote administratieve organisatie waarbij rekening gehouden dient te
• worden met politieke besluitvorming.

6.2.2 Gedragscompetenties Business Services
• Leervermogen: Nieuwe informatie en ideeën in zich opnemen en effectief toepassen.
• Organisatieloyaliteit: Eigen gedrag in lijn brengen met de cultuur, behoeften, prioriteiten en
doelen van de organisatie.

6.2.3 Specifieke gedragscompetenties
• Plannen en organiseren: Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties en middelen aangeven om bepaalde doelen te kunnen bereiken.
• Groepsgericht leidinggeven: Richting en sturing geven aan een groep medewerkers in het kader van hun taakvervulling; samenwerkingsverbanden tot stand brengen en handhaven teneinde een gesteld doel te bereiken.
• Besluitvaardigheid: Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties of zich vastleggen door middel van het uitspreken van oordelen.Inhoudelijke eisen CV deze moeten duidelijk uit het CV blijken:
• Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.
• Academische werk- en denkniveau met aantoonbare ervaring op gebied van project
• management. Een afgeronde opleiding met accent op Bedrijfskunde of Bestuurlijke
• Informatiekunde dan wel een vergelijkbare combinatie van opleiding en ervaring is een pré.
• Minimaal een afgeronde HBO opleiding.
• Aantoonbare werkervaring als Projectmanager met het uitrollen én schonen van werkplekken, het betreft minimaal 15.000 werkplekken over minimaal 100 locaties binnen een tijdbestek van maximaal 6 maanden, opgedaan in de afgelopen vier jaar (zie ook bovenstaande eis ten aanzien van referentie).
• Aantoonbare werkervaring als Projectmanager waarbij op directieniveau is geacteerd, opgedaan in de afgelopen twee jaar.

Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: 12 juli 2010 tot 1 januari 2011 .
• Optie voor verlenging: Een maal drie maanden.
• Uren per week: 40 uur per week
• Sluitingsdatum: 29 juni 09.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.
Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van
uurtarief. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

woensdag, juni 23, 2010

Software ontwikkelaar

Doel van de eenheid Business Service Unit
Het leveren van applicatie gerelateerde diensten aan UWV bedrijfsonderdelen.
Diensten omvatten het beheren van applicaties, het leveren van testvoorzieningen, het leveren van geteste applicatie(release)s en het leveren van ICT professionals voor informatieanalyse, IT architectuur, functioneel beheer, functioneel ontwerp en testen van applicaties. De eenheid is ook verantwoordelijk voor opdrachtgeving en aansturing van ICT leveranciers voor applicatieontwikkeling, -onderhoud en –beheer, binnen UWV brede kaders voor ICT leveranciersmanagement en bedrijfsonderdeel specifieke kaders voor beheer en ontwikkeling van hun applicatielandschap.
De eenheid werkt in opdracht van bedrijfsonderdelen met eigen verantwoordelijkheid voor inrichting, levering en prestaties van de eenheid als ook de ontwikkeling van haar medewerkers.

Plaats van de functie in de organisatorische eenheid
De functie ressorteert onder de Manager Business Service Unit van Business Services.
UWV zoekt een gedreven software ontwikkelaar met verregaande kennis van Oracle databases. Het betreft dan van abstract ontwerp- tot technisch realisatieniveau. De daarmee samenhangende problematiek om gegevens in of uit de omvangrijke database te krijgen wordt hierbij niet uit het oog verloren. Performance aspecten spelen hierbij een belangrijke rol.
Door een gedegen achtergrond zowel qua opleiding als praktijkervaring is het voor hem/haar eenvoudig om een concept van een probleemstelling in programmatuur te begrijpen en/of te realiseren.
Concrete expertisegebieden liggen met name op gebied van Oracle SQL, Oracle
PL/SQL en Java. Naast deze specifieke kennisgebieden moet de kandidaat ook bekend zijn met het schrijven van scripts op de operating systemen: Unix, Linux en Windows.

Inhoudelijke eisen CV deze moeten duidelijk uit het CV blijken:
• Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.
• Minimaal een afgeronde WO (academische) opleiding.
• Kennis van Oracle db en Aql opgedaan in het afgelopen jaar
• Kennis van IBM-MQ opgedaan in de afgelopen 5 jaar
• Kennis van High-T opgedaan in het afgelopen jaar
• Kennis van MyEclipse (ittEclipse) opgedaan in de afgelopen 5 jaar
• Kennis van AIX opgedaan in de afgelopen 5 jaar
• Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen de SUWI keten opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
• Minimaal 3 jaar ervaring met omvangrijke database (performance) opgedaan in de afgelopen 10 jaar.


Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: 5 juli 2010 tot 1 januari 2011 .
• Optie voor verlenging: Twee maal drie maanden.
• Uren per week: 40 uur per week
• Sluitingsdatum: 25 juni 10.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van
uurtarief, deze kunt u zenden aan ofm@wxs.nl. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

dinsdag, juni 22, 2010

Database onwikkelaar

Doel van de eenheid Business Service Unit
Het leveren van applicatie gerelateerde diensten aan UWV bedrijfsonderdelen.
Diensten omvatten het beheren van applicaties, het leveren van testvoorzieningen, het leveren van geteste applicatie(release)s en het leveren van ICT professionals voor informatieanalyse, IT architectuur, functioneel beheer, functioneel ontwerp en testen van applicaties. De eenheid is ook verantwoordelijk voor opdrachtgeving en aansturing van ICT leveranciers voor applicatieontwikkeling, -onderhoud en –beheer, binnen UWV brede kaders voor ICT leveranciersmanagement en bedrijfsonderdeel specifieke kaders voor beheer en ontwikkeling van hun applicatielandschap.

De eenheid werkt in opdracht van bedrijfsonderdelen met eigen verantwoordelijkheid voor inrichting, levering en prestaties van de eenheid als ook de ontwikkeling van haar medewerkers.
Plaats van de functie in de organisatorische eenheid
De functie ressorteert onder de Manager Business Service Unit van Business Services.
UWV zoekt een gedreven software ontwikkelaar met verregaande kennis van databases. Het betreft dan van abstract ontwerp- tot technisch realisatieniveau. De daarmee samenhangende problematiek om gegevens in of uit de omvangrijke database te krijgen wordt hierbij niet uit het oog verloren. Performance aspecten spelen hierbij een belangrijke rol.
Door een gedegen achtergrond zowel qua opleiding als praktijkervaring is het voor hem/haar eenvoudig om een concept van een probleemstelling in programmatuur te begrijpen en/of te realiseren.
Concrete expertisegebieden liggen met name op gebied van Oracle en Java.
Naast deze specifieke kennisgebieden moet de kandidaat ook bekend zijn met het schrijven van scripts op de operating systemen: Unix en Windows.Inhoudelijke eisen CV deze moeten duidelijk uit het CV blijken:
• Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.
• Minimaal een afgeronde HBO opleiding.
• Kennis van Oracle 9i opgedaan in de afgelopen 5 jaar
• Kennis van COBOL opgedaan in de afgelopen 15 jaar
• Kennis van Java opgedaan in de afgelopen 5 jaar
• Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen de SUWI keten opgedaan in de afgelopen 5 jaar
• Minimaal 1 jaar ervaring als Database Ontwikkelaar met het uitvoeren van migratietrajecten van VMS naar UNIX opgedaan in de afgelopen 10 jaar.


Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: 5 juli 2010 tot 1 januari 2011 .
• Optie voor verlenging: Twee maal drie maanden.
• Uren per week: 40 uur per week
• Sluitingsdatum: 24 juni 17.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.
Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van
uurtarief. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

maandag, juni 21, 2010

Test manager TIGA Accounts

Voor een grote bank zijn wij op zoek naar een Test manager TIGA Accounts

Rolomschrijving en taakafspraken

1. Contributes to the test management team

2. Defines the project test program / contract

3. Establishes and maintains good working relationship with supplies (GSS and vendors) and the SBU Organization.

4. Manages the test program / contract

5. Uses standardized Project Management Office processes and tools

6. Facilitates the sharing of best practices and learning and ensures a quality focus

Vakkennis

- Understanding of ABN AMRO's business strategy and strategic issues
- Deep practical understanding of test management tools, standards, and strategic issues.
- Broad understanding of the banking sector and current trends

Opleiding en vaardigheden

IT Skills
- Competent in the use of Microsoft Word, Powerpoint, Excel, Lotus Notus and project planning and tracking tools
- Knowledge of test tools and applicationsrelevant to the job
- Knowledge of Development methods (DSDM) and Quality Systems (on CMM level 2+)
- Knowledge of Test methods

Gedragskenmerken

- Customer drive
- Working collaboratively
- Adaptability
- Apllying market thinking
- Influencing
- Self management
- Focus on delivery

Aanvullende informatie

Explanation close
e.g. needs to be available in October
Explanation
Excellent command of written / verbal business English (& additional location language requirements).
Demonstrates the corporate values: Integrity, Teamwork, Respect, Professionalism

• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: 01-07-2010 t/m 31-12-2010
• Uren per week: 40 uur per week
• Uurtarief: Max € 72,50 inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.
Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van
uurtarief. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

Project Manager Access online

OFM is voor onze opdrachtgever een financiële dienstverlener op zoek naar een Project Manager Access online

Functie en taakomschrijving
Job Profile (senior) Project Manager

- The PM will be working in the Access Online team working on different projects to offer and develop products to international corporate clients. We are looking for a dedicated PM with between 5 to 10 years PM experience.

- Good English

- (Senior) Project Manager

- Manage projects on own with limited supervision or specific workstreams of more complex/critical projects, under supervision of a Change Manager / Senior Change Manager

- Knowledge of project management, i.e. based on PRINCE2, with a focus on business side, i.e. creating business cases and requirements gathering

- Knowledge about implementation processes, i.e. perform tasks to get a (new) product fully embedded into the organization. This includes getting acceptance from Operations and Client Services.

- Communication: being able to face of to various stakeholders in a large organization: Client Services, Operations, Product Managers, Sales, Technology

Vakkennis
- Knowledge of International Cash Management, electronic banking, internet systems, SWIFT, international regulations: SEPA / PSD, etc.
- Access Online knowledge is an advantage

Opleiding en vaardigheden
- Preferred experience with ABN AMRO and/or RBS, knowledge of current infrastructure, products, organization, and RBS Change Framework

Gedragskenmerken
- The candidate needs to be pro-active and a strong individual able to manage responsibilities and also be a good communicator

Aanvullende informatie
• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: 05-07-2010 t/m 18-11-2010
• Uren per week: 40 uur per week
• Uurtarief: Max € 97,50 inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.
Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van
uurtarief. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

zondag, juni 20, 2010

Projectmanager Business /Infrastructure

OFM is voor onze opdrachtgever op zoek naar een Project Manager Business/Infrastructure

Organisatie:
ABNAMRO

Functie en taakomschrijving
Dit project betreft het leiden van een Proof of Concept (PoC) met een Trade Finance Front End vendor. Na een succesvolle PoC zullen de vervolgstappen worden genomen (Implementatie plan, migratie plan etc.) Het project wordt in nauwe samenwerking met FBN uitgevoerd.

Communicatieve vaardigheden, zowel op EVP/SVP niveau als op operationeel niveau;
Resultaatgerichtheid;
Netwerken (weten wie je nodig hebt en ervan op aankunnen dat dingen ook gebeuren);
Overredingskracht (o.a. dingen SMART maken, want dat ontbreekt er nog wel eens aan);
Cultureel inlevingsvermogen;

Vakkennis
Bij voorkeur eerdere ervaring met werken bij AAB.
Kennis van web portals / user interfaces.

Opleiding en vaardigheden
Minimaal 5 jaar ervaring met succesvol aansturen van applicatief gerichte IT projecten vereist.
Het liefst in een multi vendor omgeving. Ervaring met het managen van vele stakeholders.
De benodigde skills zijn breed, zowel business kennis (Trade) als affiniteit met infrastructuur. Het betreft in eerste instantie het organiseren van de proof of concept met alle aansluit problemen welke hier bij komen kijken. Het valideren dat de proof of concept aantoont dat aan alle requiremens is voldaan. Bij een succes van de proof of concept de vervolgstappen initiëren en uitvoeren.
Nederlands en Engels talig

Gedragskenmerken
Resultaatgerichtheid is vereist. Pro-actieve instelling. Goed ontwikkelt verantwoordelijkheids gevoel.
Uitstekende communicatieve vaardigheden en een pragmatische instelling..

Aanvullende informatie
• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: Start 1 juli t/m 31 december 2010
• Uren per week: 40 uur per week
• Uurtarief: Max € 82,50 inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.
Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van
uurtarief. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

Team Leader TIR

Ref: 2010/632

Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een:
Team Leader TIR

Organisatie:
ABNAMRO

Functie en taakomschrijving
Integration retail (TIR). Runbook management. Daily management of all activities for the migrations of FBN customers withing the domain accounts. This activities are planned 7 * 24 hours so the resource must be willing to work in shifts.
This resources is needed to complete the TIR testing of the productmapping

Vakkennis

working experience within ABN AMRO IT is a pre.

Opleiding en vaardigheden
no specifical technical skills needed

Nederlands en Engels talig

Gedragskenmerken
Strong analytical and communication skills.

Aanvullende informatie

This activities are planned 7 * 24 hours so the resource must be willing to work in shifts.

• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: Start 18 2010 t/m 30 november 2010
• Uren per week: 40 uur per week
• Uurtarief: Max € 57,50 inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.
Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van
uurtarief. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

Manager inrichten projecten

OFM is voor haar opdrachtgever op zoek naar een
Manager inrichten projecten

Plaats in de organisatie
Bij de concernstaf Facilitair Bedrijf, afdeling Huisvesting, is voor het Hoofdkantoor een tijdelijke vacature ontstaan voor deze functie.

De concernstaf Facilitair Bedrijf is een ondernemende, efficiënte en innovatieve dienstverlener die zorgt dat de totale UWV organisatie zonder verstoringen haar taken kan verrichten. De afdeling Huisvesting zorgt ervoor dat de UWV organisatie efficiënt is gehuisvest tegen minimale kosten waarbij een klantvriendelijke omgeving en een doelmatig werkklimaat wordt gecreëerd.

Doel van de functie
Het realiseren van de overeengekomen doelstellingen en prioriteiten door het initiëren en managen van huisvestingsprojecten (bv. (her)inrichten van panden, leeg opleveren van panden, nieuwbouw, verhuizingen), tegen maximaal de in het jaarplan en projectbegroting opgenomen kosten.

Hoofdtaken
Stelt binnen de centrale kaders doelen en resultaten vast voor de eigen eenheid en legt deze vast in het jaarplan.
• Is mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het beleidskader van het aandachtsgebied en stemt af met gelijksoortig vakgebied.
• Stuurt op de effectieve en efficiënte realisatie van de te behalen resultaten.
• Signaleert intern en extern op het eigen vakgebied de noodzaak tot vernieuwing en verandering en neemt initiatief naar collega’s voor de ontwikkeling daarvan.
• Signaleert risico’s en doet proactief voorstellen voor mogelijke oplossingen (scenario’s) bij tegenvallende resultaten.
• Ontwikkelt en organiseert de interne professionaliteit van het eigen vakgebied en vermijdt en bestrijdt verkokering.
• Stuurt (in divisiestaf + grotere concernstaf) operationeel management aan bij het realiseren van hun taakstelling op afdelingsniveau.
• Onderhoudt namens UWV contacten, zowel in voorlichtende als afstemmende zin, indien bijdragend aan de directe uitvoering.
• Is verantwoordelijk voor multidisciplinaire bouw- en huisvestingprojecten. Deze projecten worden over het algemeen gelijktijdig uitgevoerd op meerdere locaties. De projecten zijn van belang voor de gehele huisvesting van UWV, waarbij een afbreuk risico zowel financieel technisch als politiek en publiek een rol speelt.
• Onderhandelt op centraal en lokaal niveau met derde betrokken partijen zoals leveranciers en adviseurs inzake de planning van projecten, de (binnen het raamcontract) aan leveranciers te verstrekken opdrachten, de kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden, e.d..
• Is het centrale aanspreekpunt voor de lopende projecten, zowel binnen UWV als extern.
• Fiatteert opdrachten, offertes en facturen binnen de vastgestelde projectbudgetten en het vastgestelde mandaat.

• Wij verlangen van de Manager I&P dat hij/zij:
• Universitaire opleiding Bouwkunde heeft afgerond;
• minimaal 5 jaar ervaring heeft op managen en sturen van multidisciplinaire bouw- en inrichtingsprojecten;
• ervaring in meerdere managementrollen heeft;
• kennis van kwaliteitssystemen heeft en in staat is het gebruikte kwaliteitsmanagement systeem van UWV te gebruiken;
• globaal de spelregels voor uitvoeringsorganisaties binnen het publieke domein (ZBO) kent.

Competenties
• Klantgerichtheid
• Samenwerken
• Resultaatgerichtheid Leidinggeven Coachen Organisatiesensitiviteit Overtuigingskracht Plannen en Organiseren
• Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de Manager Inrichting & Projecten een teamplayer is, die communicatief vaardig is en een pro-actieve houding heeft.

Inhoudelijke eisen CV deze moeten duidelijk uit het CV blijken:
• Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.
• Minimaal een afgeronde universitaire opleiding Bouwkunde
• Een afgeronde opleiding projectmanagement bij veranderingsprojecten
• Aantoonbare kennis van de ontwikkeling van beleid
• Aantoonbare kennis van huisvestingsstrategie
• Minimaal 5 jaar ervaring in het managen en sturen van multidisciplinaire bouw- en inrichtingsprojecten.
• Minimaal 3 jaar ervaring met het opzetten/onderhouden van SLA’s op het gebied van bouw en huisvesting.

Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: Start 15 juli 2010, looptijd driemaanden.
• Optie voor verlenging: Vier maal drie maanden.
• Uren per week: minimaal 38 uur per week
• Sluitingsdatum: Woensdag 23 juni 09.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van
uurtarief. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.
Contact gegevens:
Naam: Peter van Oers
email: ofm@wxs.nl