Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

zondag, juni 20, 2010

Manager inrichten projecten

OFM is voor haar opdrachtgever op zoek naar een
Manager inrichten projecten

Plaats in de organisatie
Bij de concernstaf Facilitair Bedrijf, afdeling Huisvesting, is voor het Hoofdkantoor een tijdelijke vacature ontstaan voor deze functie.

De concernstaf Facilitair Bedrijf is een ondernemende, efficiënte en innovatieve dienstverlener die zorgt dat de totale UWV organisatie zonder verstoringen haar taken kan verrichten. De afdeling Huisvesting zorgt ervoor dat de UWV organisatie efficiënt is gehuisvest tegen minimale kosten waarbij een klantvriendelijke omgeving en een doelmatig werkklimaat wordt gecreëerd.

Doel van de functie
Het realiseren van de overeengekomen doelstellingen en prioriteiten door het initiëren en managen van huisvestingsprojecten (bv. (her)inrichten van panden, leeg opleveren van panden, nieuwbouw, verhuizingen), tegen maximaal de in het jaarplan en projectbegroting opgenomen kosten.

Hoofdtaken
Stelt binnen de centrale kaders doelen en resultaten vast voor de eigen eenheid en legt deze vast in het jaarplan.
• Is mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het beleidskader van het aandachtsgebied en stemt af met gelijksoortig vakgebied.
• Stuurt op de effectieve en efficiënte realisatie van de te behalen resultaten.
• Signaleert intern en extern op het eigen vakgebied de noodzaak tot vernieuwing en verandering en neemt initiatief naar collega’s voor de ontwikkeling daarvan.
• Signaleert risico’s en doet proactief voorstellen voor mogelijke oplossingen (scenario’s) bij tegenvallende resultaten.
• Ontwikkelt en organiseert de interne professionaliteit van het eigen vakgebied en vermijdt en bestrijdt verkokering.
• Stuurt (in divisiestaf + grotere concernstaf) operationeel management aan bij het realiseren van hun taakstelling op afdelingsniveau.
• Onderhoudt namens UWV contacten, zowel in voorlichtende als afstemmende zin, indien bijdragend aan de directe uitvoering.
• Is verantwoordelijk voor multidisciplinaire bouw- en huisvestingprojecten. Deze projecten worden over het algemeen gelijktijdig uitgevoerd op meerdere locaties. De projecten zijn van belang voor de gehele huisvesting van UWV, waarbij een afbreuk risico zowel financieel technisch als politiek en publiek een rol speelt.
• Onderhandelt op centraal en lokaal niveau met derde betrokken partijen zoals leveranciers en adviseurs inzake de planning van projecten, de (binnen het raamcontract) aan leveranciers te verstrekken opdrachten, de kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden, e.d..
• Is het centrale aanspreekpunt voor de lopende projecten, zowel binnen UWV als extern.
• Fiatteert opdrachten, offertes en facturen binnen de vastgestelde projectbudgetten en het vastgestelde mandaat.

• Wij verlangen van de Manager I&P dat hij/zij:
• Universitaire opleiding Bouwkunde heeft afgerond;
• minimaal 5 jaar ervaring heeft op managen en sturen van multidisciplinaire bouw- en inrichtingsprojecten;
• ervaring in meerdere managementrollen heeft;
• kennis van kwaliteitssystemen heeft en in staat is het gebruikte kwaliteitsmanagement systeem van UWV te gebruiken;
• globaal de spelregels voor uitvoeringsorganisaties binnen het publieke domein (ZBO) kent.

Competenties
• Klantgerichtheid
• Samenwerken
• Resultaatgerichtheid Leidinggeven Coachen Organisatiesensitiviteit Overtuigingskracht Plannen en Organiseren
• Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de Manager Inrichting & Projecten een teamplayer is, die communicatief vaardig is en een pro-actieve houding heeft.

Inhoudelijke eisen CV deze moeten duidelijk uit het CV blijken:
• Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.
• Minimaal een afgeronde universitaire opleiding Bouwkunde
• Een afgeronde opleiding projectmanagement bij veranderingsprojecten
• Aantoonbare kennis van de ontwikkeling van beleid
• Aantoonbare kennis van huisvestingsstrategie
• Minimaal 5 jaar ervaring in het managen en sturen van multidisciplinaire bouw- en inrichtingsprojecten.
• Minimaal 3 jaar ervaring met het opzetten/onderhouden van SLA’s op het gebied van bouw en huisvesting.

Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: Start 15 juli 2010, looptijd driemaanden.
• Optie voor verlenging: Vier maal drie maanden.
• Uren per week: minimaal 38 uur per week
• Sluitingsdatum: Woensdag 23 juni 09.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van
uurtarief. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.
Contact gegevens:
Naam: Peter van Oers
email: ofm@wxs.nl

Geen opmerkingen: