Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

donderdag, juni 24, 2010

Senior Projectmanager Business Services

Rol
De senior projectmanager is verantwoordelijk voor de verbindende schakel tussen UWV en de KA dienstverleners. Het doel van het project is binnen 5 a 6 maanden vervangen van de werkplek hardware (Desktops, laptops en -niet MFA- netwerk printers) van circa 30.000 werkplekken verdeeld over 210 locaties in Nederland. Onderdeel van deze vervanging is optimalisatie van het aantal werkplekken (schoning).
Basis ervan ligt in het uitvoeren van het PID, het uitwerken van de daarbij behorende werkpakketten en het uitvoeren van de acties waardoor de bulkuitrol van UWV geen vertraging oploopt en mijlpalen worden gerealiseerd. Belangrijk is om met het hoofdkantoor en alle andere kantoren vooraf af te stemmen over de uitrol c.q. vervanging van huidige verouderde hardware. Naast de project management vaardigheden is het belangrijk dat de projectleider de nodige ervaring en rust “uitstraalt”.

Taken en verantwoordelijkheden zijn onder andere:
• Maken van afspraken met de interne klantgroepen over de inventarisatie, werkplek aantallen optimalisatie (schoning) en bulkuitrol;
• Maken van afspraken met de dienstenleveranciers over doorlooptijd, mijlpalen, taakverdeling etc. m.b.t. de bulkuitrol;
• Managen van schoning en bulkuitrol teams aan wie een werkpakket (deel project) wordt uitbesteed;
• Managen van activiteiten conform de afgesproken KPI’s (van alle werkpakketten)
• Vastleggen van alle afspraken in plannen en planningen;
• Opstellen planningen met implementatie managers van dienstverleners;
• Realiseren van de geplande bulkuitrol zoals die is overeengekomen tussen UWV en dienstenleveranciers;
• Signaleren van risico’s en het ondernemen van acties om die risico’s te beperken;
• Rapporteren over status en voortgang met de directie van het UWV en de diverse werkbedrijven
Wie we zoeken
De ideale kandidaat is een ervaren vakman/vrouw met zeer ruime ervaring als lijn- en projectmanager binnen een ICT omgeving. Deze persoon is in staat om met overwicht en tact te acteren in complexe omgevingen en om kennis, visie en richting te definiëren en om dit vervolgens goed “over de bühne” te krijgen en te implementeren.

1.Doel van de eenheid Project & Advies Diensten
De ontwikkeling, professionalisering en industrialisering van projectmanagement en realisatieprocessen.
Project- en Advies Diensten (PAD) van Business Services is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, professionalisering en industrialisering van projectmanagement en realisatieprocessen waardoor grote, complexe en nieuwe projecten voorspelbaar gerealiseerd worden binnen het ICT landschap.
De overige ICT voortbrengingstaken van Business Services worden door PAD eveneens gefaciliteerd met adequate processen en methoden, technieken en hulpmiddelen. Daarnaast is PAD ook verantwoordelijk voor projectrealisatie van ICT projecten.
PAD is tevens verantwoordelijk voor het in samenspraak met HRM ICT ontwikkelen van beleid en instrumentarium voor de verdere ontwikkeling van ICT professies binnen Business Services.De eenheid werkt in opdracht van bedrijfsonderdelen met eigen verantwoordelijkheid voor inrichting, levering en prestaties van de eenheid als ook de ontwikkeling van haar medewerkers.

Plaats van de functie in de organisatorische eenheid
De functie ressorteert onder de Manager Project & Advies Diensten.

2. Doel van de functie
De senior projectmanager stuurt grote, complexe veranderprojecten op het snijvlak van de
Business en ICT, waarin meerdere projectleiders actief zijn.

3. Bijdrage van de functie
De functie draagt direct bij een aan de productie, waarbij het resultaat gerelateerd is aan
ondersteuning van het lijnmanagement dan wel de functionele lijn.

4. Hoofdtaken
• Bepaalt samen met de opdrachtgever de projectdoelstellingen en – strategie.
• Formuleert projectplan, bestaande uit meerdere deelprojecten, voor zeer complexe
• projecten met meerdere ICT invalshoeken.
• Onderhoudt contacten met externe partijen, waarbij rekening gehouden moet worden met
• uiteenlopende belangen.
• Is verantwoordelijk voor een zeer complex project met groot projectbudget en hoog risico.
• Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project conform overeengekomen opdracht.
• Coacht en stuurt van minimaal 20 projectmedewerkers en/of projectleiders van een
• projectorganisatie en coördineert activiteiten.
• Betrekt bij het uitvoeren van het projectplan diverse materiedeskundigen.
• Bouwt en onderhoudt zelfstandig een vertrouwensbasis met de bij het project betrokken
• personen/ opdrachtgevers.
• Ondersteunt de lijn bij implementatie van het project resultaat.
• Levert actief bijdragen aan de verdere professionalisering van projectmanagement binnen
• UWV naast lopende projectverantwoordelijkheden.
• Onderhoudt contacten met externe partijen waaronder andere bedrijfsonderdelen en
• ketenpartners.
• Creërt randvoorwaarden voor projectsucces door middel van:
o Mitigeren risico’s
o Werken onder architectuur
o Draagt zorg voor juiste in beheer name
• Coached en begeleid, vanuit de eigen specifieke deskundigheid, collega projectleiders en –
• managers.

5. Functiegebieden
Lijnmanagement, Planning, Advies, Relaties, Procesmanagement.
6. Competenties
6.1 Bedrijfscompetenties
6.1.1 Algemeen UWV
• Kent de missie en bedrijfsdoelstellingen van UWV.
• Kent globaal de wetgeving en organisatie van de Sociale Zekerheid en specifiek de
• plaats van UWV in de keten.
• Kent de hoofdlijnen de organisatie van UWV.
• Kennis van relevante UWV aandachtsgebieden.
• Brede kennis van krachtenveld in sociale zekerheid, in staat om UWV-belang te
• behartigen (‘externe omgevingsbeïnvloeding’).

6.1.2 Gedragscompetenties UWV
• Samenwerken: Levert een actieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct
van persoonlijk belang is.
• Klantgerichtheid: Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen. Anticiperen op behoeften van klanten. Hoge prioriteit geven aan servicebereidheid en klanttevredenheid.
• Resultaatgerichtheid: Is actief gericht op het behalen van resultaten en doelstellingen en
• heeft de bereidheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten.

6.2 Functiecompetenties
6.2.1 Vakinhoudelijke competenties
Opleiding/kennis
• Academische werk- en denkniveau met aantoonbare ervaring op gebied van project
management. Een afgeronde opleiding met accent op Bedrijfskunde of Bestuurlijke
• Informatiekunde dan wel een vergelijkbare combinatie van opleiding en ervaring is een pré.
• Kennis van de relevante kerngebieden waarin de projecten zich afspelen (bijvoorbeeld:
• kennis van systemenontwerp in een grootschalige context onder architectuur).

Ervaring
• Minimaal 10 jaar ervaring in ICT projecten en minimaal 6 jaar (project)
• managementervaring met grote groep medewerkers en/of projectmanagement.
• Heeft ervaring in het leidinggeven aan complexe trajecten.
• Ervaring met voor de specifieke functie relevante thema's (bijvoorbeeld: Systeem
• integratie, Systeemontwerp en Beheer).
• Werkervaring in grote administratieve organisatie waarbij rekening gehouden dient te
• worden met politieke besluitvorming.

6.2.2 Gedragscompetenties Business Services
• Leervermogen: Nieuwe informatie en ideeën in zich opnemen en effectief toepassen.
• Organisatieloyaliteit: Eigen gedrag in lijn brengen met de cultuur, behoeften, prioriteiten en
doelen van de organisatie.

6.2.3 Specifieke gedragscompetenties
• Plannen en organiseren: Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties en middelen aangeven om bepaalde doelen te kunnen bereiken.
• Groepsgericht leidinggeven: Richting en sturing geven aan een groep medewerkers in het kader van hun taakvervulling; samenwerkingsverbanden tot stand brengen en handhaven teneinde een gesteld doel te bereiken.
• Besluitvaardigheid: Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties of zich vastleggen door middel van het uitspreken van oordelen.Inhoudelijke eisen CV deze moeten duidelijk uit het CV blijken:
• Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.
• Academische werk- en denkniveau met aantoonbare ervaring op gebied van project
• management. Een afgeronde opleiding met accent op Bedrijfskunde of Bestuurlijke
• Informatiekunde dan wel een vergelijkbare combinatie van opleiding en ervaring is een pré.
• Minimaal een afgeronde HBO opleiding.
• Aantoonbare werkervaring als Projectmanager met het uitrollen én schonen van werkplekken, het betreft minimaal 15.000 werkplekken over minimaal 100 locaties binnen een tijdbestek van maximaal 6 maanden, opgedaan in de afgelopen vier jaar (zie ook bovenstaande eis ten aanzien van referentie).
• Aantoonbare werkervaring als Projectmanager waarbij op directieniveau is geacteerd, opgedaan in de afgelopen twee jaar.

Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: 12 juli 2010 tot 1 januari 2011 .
• Optie voor verlenging: Een maal drie maanden.
• Uren per week: 40 uur per week
• Sluitingsdatum: 29 juni 09.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.
Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van
uurtarief. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Geen opmerkingen: