Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

vrijdag, oktober 29, 2010

Senior Projectmanager E-HRM

Functienaam en referentienummer
Senior Projectmanager E-HRM referentie 2010-473

Doel van de eenheid (HRM IPS, informatie, processen en systemen)
Beheren van alle alle cliëntenorganisaties brede HRM-registraties en methodieken. Draagt zorg voor HRM-

woensdag, oktober 27, 2010

Business Consultant

Functie en referentie
Business Consultant referentie 2010-466

Doel van de eenheid
De missie van IM is het zorgdragen voor een informatievoorziening die de gebruikersorganisatie optimaal ondersteunt bij het besturen en uitvoeren van haar werkzaamheden en daarmee een bijdrage levert aan het behalen van de beoogde bedrijfsdoelstellingen

Plaats van de functie in de organisatorische eenheid
De functie wordt uitgeoefend in een Informatiemanagement eenheid die onder leiding staat van een hoofd van de eenheid. De IM eenheid kan qua grootte variëren.

Doel van de functie
Het vertalen van interne en externe ontwikkelingen naar het vakgebied business consultancy. Het van daaruit formuleren van concern- of kernfunctiebrede, richtinggevende alternatieven en oplossingen voor het ontwerpen en beheren van de bedrijfsinrichting (Bedrijfsinrichting is te omschrijven als het geheel van werkprocessen, ICT-ondersteuning, opleiding, instructies en gebruikershandleidingen dat aan de operatie ter beschikking wordt gesteld om de werkzaamheden te ondersteunen).

Bijdrage van de functie
De functie draagt indirect bij aan de productie, waarbij het resultaat gerelateerd is aan ondersteuning van het lijnmanagement dan wel de functionele lijn

Hoofdtaken
Generieke taken:
- Volgt ontwikkelingen in relatie tot het vakgebied O&I, gerelateerd aan concern- en divisiebrede belangen.
- Neemt deel aan richtinggevende netwerken op het vakgebied.
- Legt vanuit het eigen vakgebied verbanden en relaties naar andere vakgebieden.
- Vertaalt deze ontwikkelingen in richtinggevende alternatieven en hanteerbare oplossingen en bereidt beleidsbeslissingen voor de directie voor.
- Zorgt voor draagvlak van te maken keuzes.
- Stelt kaderstellende regelgeving en beleidsnotities op.
- Vertegenwoordigt het concern dan wel de divisie als specialist op het vakgebied.
�------ Vervult rol van projectmanager.

Specifieke taken:
- Adviseert de directie van de divisie ten aanzien van verandervraagstukken/de veranderstrategie
- Beoordelen van projecten op businessrisico’s, overlap en consistentie en nagaan in hoeverre zij passen binnen de bedrijfsdoelen, de bedrijfsonderdeelstrategie en de informatieplanning.
- Heeft de regie bij het ontwerpen van de organisatie-inrichting en productontwikkeling zodat integrale –copafijth-voorstellen binnen de centrale kaders en met een methodische aanpak tot stand komen.
- Beoordeelt de effecten van wet en regelgeving op implicaties voor de bedrijfsvoering ten aanzien van de uitvoerbaarheid en haalbaarheid voor het eigen organisatie-onderdeel en in de keten.
- Levert een bijdrage in de totstandkoming van de informatieplanning.
- Levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de eenheid.

Toelichting opdracht:
Binnen het UWV wordt momenteel, voor het bepalen van het dagloon, voor niet-uitzendkrachten gebruik gemaakt van het gegevensregister voor alle inkomstenverhoudingen in Nederland. Voor uitzendkrachten wordt daarvoor momenteel van een specifieke applicatie gebruik gemaakt. Het management heeft opdracht gegeven om te onderzoeken onder welke condities het mogelijk is om voor de dagloonberekening voor uitzendkrachten ook over te stappen op het gebruik van één en hetzelfde gegevensregister.

De opdracht:
Het uitvoeren van SCOPAFIJTH brede analyse naar huidige (IST) situatie voor het bepalen van het dagloon binnen de loonaangifte keten voor uitzendkrachten.
Op basis van de resultaten van de IST-analyse zullen één of meerdere scenario’s SCOPAFIJTH breed (SOLL) worden uitgewerkt waarbij er kan worden overgegaan naar één uniform proces voor uitzendkrachten en niet-uitzendkrachten. Deze analyse moet de basis vormen waarop in een latere fase een project kan starten.
Deze analyse zal in nauwe samenwerking met diverse afdelingen binnen de organisatie moeten worden uitgevoerd.
Onderzoek moet gedaan worden naar de technische aanpasbaarheid van de verschillende, met de dagloonbepaling samenhangende, (legacy) systemen.

Gevraagd is een Senior Business Consultant +:
- Heeft meerjarige ervaring binnen de SUWI-keten.
- Inhoudelijke wetstechnische kennis m.b.t. dagloonberekening.
- kennis van beleid in relatie tot het gebruik van het gegevensregistratiesysteem
- Kennis van de WW en ZW (processen).
- Kennis van het kennisregistratiesysteem, met name ten aanzien van de kwaliteitsaspecten daarvan.
- Kennis van samenhangende systemen: DMO, en de werkvoorbereidende en werkverdelende systemen.
- Kennis van de ontwikkeltalen en ontwikkelen met Cool:Gen, AionDS en Visual Foxpro.
- Vaardigheid om zaken in politiek perspectief te kunnen plaatsen en eventuele gevoeligheden binnen verschillende organisatieonderdelen te kunnen wegnemen.
- Verzamelt complete en accurate informatie over de systemen en processen. Analyseert desgewenst de samenhang, beschikbaarheid, nauwkeurigheid, eenduidigheid en beveiliging van gegevens.
- In staat om onderzoeksresultaten begrijpelijk, kort en bondig vast te leggen volgens de gewenste standaards met gebruik van voorgeschreven standaard methodes en technieken.
- In staat zijn om specifieke expertise naar de staande organisatie over te dragen.

Inhoudelijke eisen CV deze moeten duidelijk uit het CV blijken:
- Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.
- Kandidaten dienen inhoudelijk te voldoen aan de minimumeisen zoals onder gevraagd is beschreven.
- Minimaal afgeronde Academische Informatica-opleiding
- Minimaal 1 jaar ervaring met de combinatie van CoolGen en AionDS opgedaan in de afgelopen 10 jaar.
- Minimaal 1 jaar ervaring met Visual Foxpro
- Minimaal 5 jaar ervaring binnen de Suwi-keten

Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: 8-11-2010 tot 01-01-2011 .
• Optie voor verlenging: Drie maal twee maanden
• Uren per week: Minimaal 36 uur per week beschikbaar
• Sluitingsdatum: 29 oktober 2010 09.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP: Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

dinsdag, oktober 26, 2010

BI-Planning&Control en BICC consultant

Functie en referentie
BI-Planning&Control en BICC consultant referentie 2010-467

Plaats van de functie in de organisatorische eenheid
De BI-Planning en Control en BICC consultant valt onder de manager WERKbedrijf

Kleurbeeld
De BI-Planning en Control en BICC consultant is sparring partner voor het management van FEZ DWH en de directie van het Werkbedrijf in het kader van inrichten van e2e sturing, cascade sturing en inrichting van het virtuele BI CC.

Doel van de functie
In nauwe onderlinge samenwerking met UWV medewerkers komen tot:
- Inrichten van de sturing op strategische doelen, analyse primaire processen en gegevens, besturingsinstrumentarium realiseren en zorgen voor optimale uitvoering proces Sturen en Verantwoorden.
- Inrichten van het Planning en Control proces en tooling, binnen de afdeling FEZ, met de daarbij behorende stuur- en verantwoordings dashboards en rapportages.
- Sluitende stuur- en verantwoordrapportages opzetten die cascade sturing en verantwoording mogelijk maken binnen de planning en control afdelingen centraal en decentraal.
- Samen met het management zorg dragen voor de implementatie van het BICC binnen de organisatie
- Transformatie van de organisatie (processen, ICT, diensten en personen) bij FEZ DWH; tooling en werkwijze.
- Uitvoering in werkduo’s van dagelijkse werkzaamheden samen met UWV medewerkers ter realisatie van de verandering.

Bijdrage van de functie
De functie draagt indirect bij aan de productie (door gedegen advies en identificeren van quick wins), waarbij het resultaat gerelateerd is aan ondersteuning van het lijnmanagement dan wel de functionele lijn.

Hoofdtaken
• Opstellen BI visie op e2e Sturing en deze vertalen naar concrete uitvoeringsactiviteiten.
• Opzetten, begeleiden en inrichten van de planning en control cyclus binnen FEZ.
• Initiërend en richtinggevend bij opzetten virtueel BI CC.
• afstemmen van samenwerking tussen de koppelvlakken, c.q. diverse UWV divisies, in de keten.
• Balans brengen in ontwikkeling van gedrags- en vakinhoudelijke kennis.
• Begeleiden, opleiden en coachen van UWV medewerkers in nieuwe werkwijze.

Generieke vakinhoudelijke competenties
• Academisch werk- en denkniveau met aantoonbare ervaring in performance improvement trajecten en sturen en verantwoorden.
• Gedegen kennis en ervaring met Informatiemanagement, architectuur en systeem ontwikkeltrajecten.
• Kent en gebruikt de theorieën, methoden en instrumenten van zijn specialistisch vakgebied en heeft kennis van andere specialismen. Is generalist, maar ook gespecialiseerd op één of meerdere ICT domeinen.
• Technische kennis van en ervaring met BI en DWH is een pre.

Specifieke vakinhoudelijke competenties
• Minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring als BI consultant.
• Aantoonbare ervaring met het werken met (ketens van) informatiesystemen.
• Ruime ervaring in meerdere projecten met grote ICT impact.
• Ruime werkervaring waarbij consultancy vaardigheden nodig waren voor het uitbrengen van adviezen aan het (hogere) management.
• Aantoonbare kennis van en ervaring met competentiemanagement BI
• Is in staat om functionele klantbehoefte te vertalen in concrete IT oplossingen en deze toe te passen binnen de organisatie.
• Heeft aantoonbare leidinggevende ervaring als projectmanager.
• Aantoonbare ervaring met meerdere BI tools en uitvoering van proof of concepts.
• Heeft ruime ervaring op gebied van competentiemanagement BI en is in staat hierin het UWV team te begeleiden.

Inhoudelijke eisen CV deze moeten duidelijk uit het CV blijken:
- Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.
- Minimaal afgeronde HBO opleiding
- Financieel management op minimaal HBO niveau
- Aantoonbare kennis en ervaring met inrichten van Planning&Control Cyclus vanuit Cascade sturing bij minimaal 3 verschillende bedrijven in de afgelopen 5 jaar.
- Aantoonbare kennis en ervaring met inrichten van Business Intelligence Competence Centers bij minimaal 2 bedrijven.
- Certificaat in Professioneel plannen (b.v Oracle, Cognos of Business Objects)
- Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring als operationeel manager in de afgelopen 5 jaar
- Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als consultant planning in de afgelopen 7 jaar

Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: 8-11-2010 tot 01-07-2011 .
• Optie voor verlenging: Drie maal drie maanden
• Uren per week: Minimaal 36 uur per week beschikbaar
• Sluitingsdatum: 29 oktober 2010 09.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP: Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

maandag, oktober 25, 2010

Oracle ontwikkelaar

Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar drie Oracle ontwikkelaars

Inleiding
Per 1 januari 2009 is met ‘Gelderland in Beweging’ de organisatiestructuur van de provincie Gelderland veranderd van een dienstenmodel in een directiemodel. Dit heeft ook de centralisatie van alle stafafdelingen tot gevolg gehad en zijn alle financiële en bedrijfsvoeringfuncties overgegaan in één afdeling Financiën en Bedrijfsvoering (F&BV).

Een onderdeel van ‘Gelderland in Beweging’ is een taakstelling voor de afdeling F&BV: door de centralisering moet een aanzienlijke besparing gerealiseerd worden, waarbij een verbetering van de kwaliteit van de te leveren diensten/producten voorop staat. Het AMT van F&BV heeft besloten om de besparing ondermeer te realiseren door het verbeteren van de efficiency van de verschillende uitvoeringsprocessen. Voor de uitvoering hiervan is een projectorganisatie ingericht, het Programma 3E. Dit programma richt zich dan ook op het verbeteren van de eenvoud, de efficiency en de effectiviteit (3E) van de processen van de BackOffice van de afdeling F&BV.

Het Programma 3E is begin 2010 van start gegaan met het onderzoeken van de besparingsmogelijkheden. Deze onderzoeksfase is medio oktober 2010 afgesloten. De uitvoeringsfase is een vervolg op de onderzoeksfase.

Voor de uitvoeringsfase is de provincie Gelderland op zoek naar (tijdelijke) ondersteuning op de hierna genoemde onderdelen.

Onderdelen uitvoeringsfase
In de uitvoeringsfase worden de volgende onderdelen gerealiseerd:
• Optimalisatie van het gebruik van het huidige rekeningschema van Oracle EBS door aanpassing van grootboeksegmenten en het geautomatiseerd (aan)vullen van de grootboeksleutel;
• Het automatiseren van budgetmutaties en memorialen en verwerking daarvan in Oracle EBS evenals een goedkeuringsworkflow daarvoor in Oracle EBS;
• Aanpassingen aan de bestaande (maatwerk) workflow van Oracle EBS;
• Het genereren van een boekingssleutel aan de hand van inkoopcategoriën en mogelijk andere af te leiden segmenten door het aanpassen/toepassen van de accountgenerator in Oracle;
• Aanpassing van bestaande maatwerkrapporten in Oracle EBS ten behoeve van het bestel- en inkoopproces;
• Implementatie/inrichting van OCR herkenning en de geautomatiseerde verwerking van facturen in Oracle EBS;
• Het realiseren van een koppeling tussen een subsidiesysteem en Oracle EBS ten behoeve van een geautomatiseerde administratieve verwerking en betaling van subsidies.

Beschrijving systeem provincie Gelderland
De provincie Gelderland maakt gebruik van Oracle e-Business Suite versie 12.06 met de volgende modules:
• I-Procurement
• Inkoop (Purchase)
• Grootboek (General ledger)
• Crediteuren (Accounts payable)
• Debiteuren (Accounts receivable)
• Projecten (Project accounting)
• Kasboek (Cash management)
• HRM (Human Resource)
• Webadi

Oracle EBS heeft een connectie met een datawarehouse (DWH) van waaruit rapportages/ managementinformatie via Cognos worden opgesteld

Opdracht
De Oracle Ontwikkelaar is verantwoordelijk voor het opstellen van het technisch (detail) ontwerp. Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor het, conform de daarvoor gebruikelijke standaarden en de richtlijnen/randvoorwaarden die gelden bij de afdeling I&A van de provincie Gelderland, ontwikkelen van de gevraagde functionaliteiten zoals beschreven in de functionele en technische ontwerpen en het uitvoeren van systeem- en integratietesten. De Oracle ontwikkelaar rapporteert aan de IT projectleider.


Opleiding
De kandidaat beschikt minimaal over een relevante afgeronde HBO opleiding
De kandidaat heeft een afgeronde opleiding met betrekking tot
• Oracle Workflow
• Oracle PL/SQL Developer
• Oracle Forms
• Oracle Reports

Opmerking: de opleiding hoeft niet door Oracle zelf gegeven te zijn. Wel dient de kandidaat aantoonbaar op voldoende niveau opgeleid te zijn.

Bij de beantwoording dienen de opleiding(en) of certificaten per module te worden benoemd met het jaartal van behalen.

Specialistische kennis
De kandidaat heeft kennis van de volgende Oracle EBS modules:
• I-Procurement
• Inkoop (Purchase)
• Grootboek (General ledger)
• Crediteuren (Accounts payable)
• Debiteuren (Accounts receivable)
• Projecten (Project accounting)
• Kasboek (Cash management)
• HRM (Human Resource)
• Webadi

De gevraagde werkzaamheden vinden vooral plaats in de modules I-procurement, Inkoop, Grootboek en Crediteuren.

De kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als Oracle EBS Ontwikkelaar (bijvoorkeur versie 12) in de afgelopen 5 jaar.

aantoonbare kennis en ervaring:
- op Oracle ontwikkelaar niveau, met maatwerk en personalisaties in Oracle EBS.
- op Architect niveau met aanpassing van een (maatwerk) workflow in Oracle EBS.
- met betrekking tot de inrichting en aanpassing van grootboeksegmenten/grootboeksleutels in Oracle EBS.

Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Arnhem
• Projectperiode: 8-11-2010 tot 29-04-2011 .
• Optie voor verlenging: 6 keer 1 maand
• Uren per week: Minimaal 32 uur per week beschikbaar
• Sluitingsdatum: 28 oktober 2010 09.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP: Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

Senior Biztalk Ontwikkelaar

Functie en referentie
Senior Biztalk Ontwikkelaar 2010-464

Afdeling
De afdeling doet applicatiebeheer (dus software-ontwikkeling en –onderhoud) voor applicaties voor workflow-ondersteuning, systeemkoppelingen en Biztalk applicaties.

Taken:
• Implementeren van processen in Biztalk
• Ontwerpen en ontwikkelen van systeemkoppelingen op basis van Biztalk in een bestaand integratieplatform
• Deployment van Biztalk systemen
• schrijven technische documentatie
• 3e lijns support op bestaande Biztalk koppelingen
• performance analyses
• troubleshooting
• system health checks

Ontwikkel/ontwerp ervaring:
• min. 3 jr softwareontwikkel ervaring
• minimaal 4 jaar ervaring met Biztalk (vooral 2009, ook 2004 en 2006)
• Data integratie met Microsoft BizTalk Server
• Enterprise Service Bus–achtige architectuur, procesmodellering in Biztalk
• SQL Server (2005 en 2008)
• .NET,
• C#
• XML, SOAP
• Web services
• MQ
• inrichting Windows Server/IIS/Biztalk/SQL Server/MQ
• UML / RUP
Voorkeur:
• Microsoft Certified Technology Specialist,
• MCSD certificering .NET
• ervaring met softwareontwerp en architectuur

Soft skills:
• communicatief
• teamplayer
• pro-actief
• afspraken nakomen
Werkomschrijving
Ontwikkeling en onderhoud van Biztalk applicaties en componenten

Inhoudelijke eisen CV deze moeten duidelijk uit het CV blijken:
- Naaste de hierboven genoemde eisen zijn hieronder aanvullende eisen gesteld;
- Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.
- Minimaal afgeronde HBO opleiding
- Minimaal 4 jaar werkervaring met Biztalk in de afgelopen 10 jaar.

Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: 11-11-2010 tot 01-01-2011 .
• Optie voor verlenging: Geen
• Uren per week: Minimaal 32 uur per week beschikbaar
• Sluitingsdatum: 28 oktober 2010 09.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP: Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

Medior Biztalk Ontwikkelaar

Functie en referentie
Medior Biztalk Ontwikkelaar referentie: 2010-463

Afdeling
De afdeling doet applicatiebeheer (dus software-ontwikkeling en –onderhoud) voor applicaties voor workflow-ondersteuning, systeemkoppelingen en Biztalk applicaties.

Taken:
• Implementeren van processen in Biztalk
• Ontwerpen en ontwikkelen van systeemkoppelingen op basis van Biztalk in een bestaand integratieplatform
• Deployment van Biztalk systemen
• schrijven technische documentatie
• 3e lijns support op bestaande Biztalk koppelingen
• performance analyses
• troubleshooting
• system health checks

Ontwikkel/ontwerp ervaring:
• min. 3 jr softwareontwikkelervaring
• minimaal 2 jaar ervaring met Biztalk (vooral 2009, ook 2004 en 2006)
• Data integratie met Microsoft BizTalk Server
• Enterprise Service Bus–achtige architectuur, procesmodellering in Biztalk
• SQL Server (2005 en 2008)
• .NET,
• C#
• XML, SOAP
• Web services
• MQ
• inrichting Windows Server/IIS/Biztalk/SQL Server/MQ
• UML / RUP

Voorkeur:
• Microsoft Certified Technology Specialist,
• MCSD certificering .NET
• ervaring met softwareontwerp en architectuur

Soft skills:
• communicatief
• teamplayer
• pro-actief
• afspraken nakomen
Werkomschrijving
Ontwikkeling en onderhoud van Biztalk applicaties en componenten.


Inhoudelijke eisen CV deze moeten duidelijk uit het CV blijken:
- Naaste de hierboven genoemde eisen zijn hieronder aanvullende eisen gesteld;
- Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.
- Minimaal afgeronde HBO opleiding
- Minimaal 2 jaar werkervaring met Biztalk opgedaan in de afgelopen 5 jaar.

Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: 11-11-2010 tot 01-01-2011 .
• Optie voor verlenging: Geen
• Uren per week: Minimaal 32 uur per week beschikbaar
• Sluitingsdatum: 28 oktober 2010 09.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP: Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220