Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

zaterdag, juni 18, 2011

Programma- en projectbeheerser


Functienaam en referentie
Programma- en projectbeheerser HH2011-073

Functieprofiel

 • Periodiek opstellen van (financiële) rapportages zoals maand- en voortgangsrapportages en cashflowoverzichten.
 • Zorgdragen voor budgetbewaking, accountantsverklaringen, eindafrekeningen, voorschotten.
 • Adviseren over inrichting administratieve organisatie op (deel)project- c.q. programmaniveau.
 • Bijdragen aan ontwikkelen en implementeren van eenduidige instrumenten en werkwijzen.
 • Toetsen of kaders voor kwaliteitsmanagement worden uitgevoerd.
 • Coördineren en begeleiden audits, aggregeren van informatie en onderkennen van knelpunten, stellen van aanbevelingen voor verbeteringen en adviseren over de gevolgen ervan.
 • Verzorgen scopebewaking, configuratie en issuemanagement.
 • Sparringpartner en adviseur van de manager projectbeheersing c.q. programmacontroller op het terrein van AO/IC.
 • Signaleren informatiebehoefte en leveren van gewenste informatie.
Extra informatie
In de eerste fase ligt de nadruk op het ontwikkelen en opzetten van alle aspecten wat de administratieve organisatie en interne controle betreft, zowel op product- als op procesniveau alsmede de implementatie hiervan. In de tweede fase ligt de nadruk op het toetsen en het opvolgen van de diverse aspecten.

Doel
Rechtmatig, doelmatig en doeltreffend projectbeheersing van het (deel)project en het HWBP programma.

Resultaatverantwoordelijkheid?

Ja, voor een compleet en actueel AO/IC dossier per (deel)project c.q. programma.

Contacten (zowel in- als extern)
Intern: manager projectbeheersing of de manager programmabeheersing en de programmacontroller, overige projectteamleden van zowel het eigen als andere projectclusters. Extern: accountant en landelijk HWBP-bureau.

Onafhankelijkheid
De kandidaat moet zowel direct als indirect een onafhankelijke positie hebben ten opzichte van opdrachtnemers van het HHNK/HWBP m.b.t. planstudies en/of uitvoering. Dit volledig ter beoordeling van de opdrachtgever.

CV eisen en selectie criteria
CV in het Nederlands maximaal 5 pagina’s.

Opleidingeisen
Minimaal HBO-opleiding bedrijfseconomie, bedrijfskunde of financiën.

Opleidingwensen
Erkende post HBO-opleiding op het gebied van programma- en/of projectcontrol.

Ervaringeisen

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 5 jaar als programma- en projectbeheerser met taken zoals omschreven in onderhavig functieprofiel.
 • Minimaal 2 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar bij een waterschap of gelijkwaardige overheidsinstelling met het opstellen en toetsen van de planning & controlcyclus, planninginstrumenten en –methodieken.
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 5 jaar met projectbeheersing van technische projecten met een grootte van minimaal 5 miljoen euro.

N.B.: Bovenstaande ervaringeisen worden getoetst door het opvragen van
een tevredenheidverklaring.

Ervaringwensen
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met projectbeheersing van civieltechnische projecten met een grootte van minimaal 5 miljoen euro.
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met planstudie- en realisatieprojecten.

N.B.: Bovenstaande ervaringwensen worden getoetst door het opvragen van
een referentieverklaring waarin uw rol specifiek wordt aangetoond.

Competenties
Resultaatgericht, omgevingsbewust, analytisch vermogen, functionele kennis, oordeelsvormend. Overtuigingskracht, realistisch, gericht op samenwerking, goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Bijzonderheden
Tijdens het selectiegesprek wordt, naast het toetsen van de competenties, de
nadruk gelegd op het zekerstellen van de aanwezigheid van specialistische kennis van het vakgebied en de daaraan gerelateerde wet- en regelgeving.

Inzet in de lijn of in een project:
Project: t.b.v. project- en programmabureau HWBP.

Overige informatie
 • Standplaats Heerhugowaard.
 • Startdatum 18 juli 2011, of een datum eerder, of die hier kort op volgt.
 • Verwachte einddatum Contract wordt voorzien op 12 maanden of korter indien het werk eerder eindigt.
 • Evaluatie 6 weken na de start van de opdracht wordt op basis van een evaluatie
 • besloten over voortzetting van de inzet van de kandidaat.
 • Optie op verlenging Ja
 • Aantal uren per week 36 uur (1 FTE Programmabureau HWBP, 1 FTE Waddenzee & IJsselmeer en 1 FTE Markermeerdijken) en 18 uur (0,5 FTE Zwakke Schakels).
 • ZZP'er uitsluitend met een geldige VAR WUO of VAR DGA wordt uw sollicitatie in behandeling genomen.
Geïnteresseerd?
Wij ontvangen graag uw CV (max. 5 pag.) inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken. 

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl 
M: 0654622220

Geen opmerkingen: