Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

vrijdag, oktober 21, 2011

Interim gemeentesecretaris / algemeen directeur

Interim gemeentesecretaris / algemeen directeur referentie WB 2011-080

Omgeving
De gemeentelijke organisatie is opgebouwd uit een aantal organisatorische entiteiten, te weten: de algemeen directeur, twee directeuren en drie primaire afdelingen (ontwikkeling, dienstverlening en leefomgeving) en drie staf/ondersteunende afdelingen (strategie, bestuur & control en bedrijfsondersteuning). De gemeentesecretaris geeft als algemeen directeur leiding aan het gemeentelijk managementteam (GMT)
en is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie.
Resultaatgebieden
1. Optimale relatie tussen bestuur en ambtelijke organisatie
 • het fungeren als intermediair tussen bestuurlijke en ambtelijke organisatie; 
 • verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar het bestuur vanuit de ambtelijke organisatie; 
 • het zorgdragen voor een goede vertaling van de bestuurlijke wensen in ambtelijk handelen; 
 • het doorvertalen van ambtelijke signalen en ontwikkelingen naar het bestuur en bestuurlijke uitgangspunten. 
2. Gestuurde ambtelijke organisatie
 • het fungeren als algemeen directeur;
 • het voorzitten van het GMT; 
 • het sturen van de ontwikkeling en kwalitatieve versterking van de ambtelijke organisatie; 
 • het initiëren, coördineren en integreren van de beleidsvoorbereiding en -uitvoering; 
 • het zorgdragen voor een evenwichtige belangenafweging; 
 • het verantwoordelijk zijn voor een snel en adequaat verloop van de voor de besluitvorming noodzakelijke procedures; het mede vaststellen van procedures met betrekking tot voor te bereiden en uit te voeren aangelegenheden; 
 • zorgdragen voor een kwalitatieve, tijdige en efficiënte interne en externe ambtelijke dienstverlening. 
3. In- en externe profilering: 
 • het fungeren als 'bestuurder' in de zin van de WOR;
 • het fungeren als ambassadeur van de gemeente Roosendaal; 
 • het vertegenwoordigen van de gemeente in overlegsituaties. 
Speelruimte
1. Beslissingen: 
 • het vertalen van de bestuurlijke wensen in ambtelijk handelen, bij het doorvertalen van ambtelijke signalen en ontwikkelingen, bij het leidinggeven, bij het sturen van de ontwikkeling en kwalitatieve versterking over de wijze en inhoud van de informatievoorziening naar bestuur vanuit de ambtelijke organisatie, bij van de ambtelijke organisatie, bij het sturen van de ambtelijke organisatie, in WOR- aangelegenheden. 
2. Kader:
 • mandaatbesluiten, bestuursuitgangspunten en (strategische) beleidskaders. 
3. Verantwoording:
 • aan het college over de relatie tussen bestuur en ambtelijke organisatie en over de wijze van functioneren van de ambtelijke organisatie.
De opdracht
 1. De interim gemeentesecretaris/algemeen directeur voert op korte termijn een quick scan uit met als doel te bepalen waar de organisatie nu staat en wat zij nodig heeft om tot uitvoering te komen van onze politieke agenda, de Agenda van de Gemeente te komen; 
 2. De interim gemeentesecretaris/algemeen directeur stelt op basis van de uitkomst van de quick-scan uiterlijk 4 weken na aantreden een plan van aanpak op met verbeteracties voor de interim-periode en daarna. Daarbij dient in ieder geval maximale aandacht te worden geschonken aan:
 • Verbeterslagen kwaliteit bestuurlijke omgeving (professionaliteit) 
- verhogen kwaliteit/sensitiviteit advisering & toeleiding o.a. adviesnota’s, raadsmededelingen, beantwoording raadsvragen.
- garanderen tijdige/alerte informatie aan college(leden) over bestuurlijk relevante ontwikkelingen, incidenten etc.
 • Herstel verbinding bestuur – GMT – ambtelijke organisatie (samenwerking) 
- versterken advisering college(leden) in politieke arena en media
- aanscherpen verwachtingen college – GMT (inhoud, managerial, aanwezigheid etc.)
- aanscherpen inhoudelijke bestuurlijke strategieën en prioriteiten - wat doen we nog wel, wat niet meer/minder en hoe doen we het?
- verbeteren precisie opvolging collegebesluiten
 • Duidelijkheid en nieuwe zakelijkheid in de organisatie (leiderschap) 
- zijn van inspirerend boegbeeld van de organisatie / charismatisch leiderschap / voorbeeldgedrag
- verhogen kritisch vermogen (niet te snel tevreden, elkaar aanspreken)
- stimuleren innovatie (lerende organisatie, experimenten, proeftuinen)
- resultaatgericht vervolg Management Ontwikkelings Traject
- aanspreken, aansturen en coachen GMT-leden;
 • De interim gemeentesecretaris/algemeen directeur zorgt voor een goede overdracht na afloop de interimperiode. 
Profiel van kandidaat
 • Zeer ruime ervaring in vergelijkbare functie in openbaar bestuur 
 • Ruime ervaring in vergelijkbare functie als interim 
 • Stuurt sterk op resultaten 
 • Ervaring met het bij elkaar brengen van bestuur en organisatie 
 • In staat om openheid in de organisatie te stimuleren waarbij men elkaar durft aan te spreken op houding, gedrag en verantwoordelijkheden 
 • Heeft ervaring met de implementatie van veranderingstrajecten in complexe organisaties en heeft daarbij oog voor zowel ‘harde’/zakelijke als ‘zachte’/personele kant. 
 • Beschikt over een coachende, ontwikkelingsgerichte en bindende stijl 
 • In staat zijn externe oriëntatie te versterken binnen de ambtelijke organisatie 
 • Communicatief sterk 
CV eisen
Het door u aangeboden CV dient de volgende gegevens te bevatten;
naam, contactgegevens, geboortedatum, genoten opleidingen incl. diploma wel of niet behaald (jaartal diploma), relevante werkervaring, competenties, taalvaardigheden, overige vaardigheden, referenties en vermelding van eerder, bij een van de aangesloten organisaties, genoten werkervaring.

Overige informatie

Standplaats: Gemeente in West Brabant
Startdatum: 1 november 2011
Einddatum: 1 juli 2012
Uurtarief: Inclusief reiskosten e.d.
Uren per week: 36 uur
Uren per dag: 8
Optie verlenging: Ja, bespreekbaar
Inschrijven uiterlijk tot: Maandag 24 oktober 2011  9.00 uur.
Geïnteresseerd?
Wij ontvangen graag uw CV in het Nederlands (max. 5 pag.) inclusief motivatie, referentie en vermelding van uurtarief. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: pvanoers@ofm-groep.nl
M: 0654622220

Geen opmerkingen: