Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

maandag, december 20, 2010

ICT Ketenregiseur loonaangiften-ingevuld

Functienaam en referentie
Coördinator ketenregie UGD referentie 2010-548

Doel van de functie
Ketenregisseur opereert in het veld Loonaangifteketen tussen de poort van werkgever tot met afnemers van gegevens van UWV Gegevensdiensten (UGD).

Daarbij functioneert hij in diverse rollen, benodigd in verschillende situaties. Dit komt tot uiting in een uitgebreide variëteit van uit te voeren taken op verschillende niveaus en de daarbij vereiste competenties.

De loonaangifteketen is een complexe wisselwerking van de combinatie van zowel een uitgebreid applicatielandschap bij de Belastingdienst alsmede bij UWV met bestuurlijk aandacht van verschillende ministeries en directies van organisaties met soms verschillende belangen. Hoewel de startproblemen van de loonaangifteketen grotendeels overwonnen lijken, leveren jaarovergangen, organisatiewisselingen en verschillen in interpretaties door organisaties, softwareontwikkelaars en inhoudingsplichtigen steeds nieuwe problemen op van steeds verschillende aard. Deze problemen doen zich voor op gegevensinhoudelijk-, technisch- en bestuurlijk vlak.

Bijdrage van de functie
De functie draagt direct en indirect bij aan de productie en de gegevenskwaliteit in de loonaangifteketen in het bijzonder en de processen en systemen van UGD in het algemeen. Hierbij wordt de ketenmanager ondersteund in het behalen van de prestatienormen, opgelegd door de ministeries en het lijnmanagement in staat gesteld de afdelingsdoelstellingen te behalen.

Hoofdtaken

 • Coördineert en realiseert impactanalyses op inhoudelijk niveau met betrekking tot voorkomende problemen en wijzigingen in de loonaangifteketen;
 • Stuurt medewerkers functioneel aan in projectmatige aanpak van problemen en wijzigingen;
 • Maakt plan van aanpak met betrekking tot herstel van problemen in de loonaangifteketen;
 • Verbindt materiedeskundigen (op gegevensinhoudelijk- en technisch niveau) van Belastingdienst en UWV;
 • Verbindt functioneel beheerders van UGD en afnemers in Business Team Overleg;
 • Is deelnemer c.q. voorzitter in diverse overleggen in de loonaangifteketen en met afnemers (Operationeel Ontwerp Overleg (OOO), Tactisch Ontwerp Overleg (TOO), Business Team Overleg (BTO), Wijzigingenoverleg UGD, Keten Team Overleg (KTO));
 • Bereidt voor en begeleidt het beslissingsproces met betrekking tot wijzigingen in de loonaangifteketen alsmede uit te voeren correcties in de gegevens;
 • Verbindt het operationele voortbrengingsproces met het tactische in de overdracht van OOO naar TOO visa versa;
 • Bewaakt de voortgang van door Belastingdienst en UWV gezamenlijk uit te voeren analyses;
 • Bouwt en onderhoudt een vertrouwensbasis met bij de loonaangifteketen betrokken personen van zowel Belastingdienst als UWV;
 • Functioneert als aanspreekpunt binnen PSB voor alle vragen betreffende changes en releases en ketenproblemen;
 • Vertegenwoordigt PSB (daar waar het ketenproblemen betreft) in overleggen met de business, leveranciers en afnemers;
 • Onderkent vraagstukken waarover beleidsbeslissingen genomen moeten worden, signaleert deze en bereidt deze voor, COPAFIJTH breed, t.b.v. het management;
 • Levert bijdrage t.b.v. nieuwe wetgeving uitvoeringstoetsen;
 • Ondersteunt de tactische- en strategisch- lijn UWV met adviezen met betrekking tot de bedrijfsvoering in het algemeen en de loonaangifteketen in het bijzonder;
 • Is sleutelhouder t.b.v. de opdrachtverstrekking op koppelvlakken;
Functiegebieden
Voor de rol van Ketenregisseur UGD zijn verschillende functiegebieden dominant

Planning

Doelstelling: Het opleveren van analyses en plan van aanpak volgens wens van het management (Belastingdienst en UWV) die inzicht geven in de haalbaarheid van de te realiseren oplossing en tegen welke inspanning, kosten en doorlooptijd deze gerealiseerd kan worden. Prestatiekenmerk: Mate waarin het plan van aanpak bijdraagt aan de beheersbaarheid van de loonaangifteketen.

Management 
Doelstelling: Het aansturen (functioneel) van medewerkers UWV en Belastingdienst, het coördineren van activiteiten en het opleveren van rapportages aan het management UWV en Belastingdienst om verantwoording af te leggen. Daarbij het signaleren van risico’s die de voortgang in gevaar kunnen brengen. Prestatiekenmerk: Mate waarin de werkzaamheden binnen afspraak uitgevoerd worden.

Strategie en beleid
Doelstelling: Geeft gevraagd en ongevraagd advies over het te voeren beleid betreffende de loonaangifteketen. Is betrokken bij het uitvoeren van U-toetsen en beoordeelt daarbij beleids- en wetswijzigingen op gegevens- en systeemtechnische merites. Prestatiekenmerk: Mate waarin adviezen helder gecommuniceerd worden. Mate van relevantie voor de loonaangifteketen.

Communicatie
Doelstelling: Informeert het management over geconstateerde wijzigingen, problemen e n bestuurlijke zaken.

Administratie
Doelstelling: Het op de juiste manier beheren en documenteren van gegevens voor analyses en wijzigingen, zodat deze inzichtelijk worden en terug te vinden zijn door anderen. Prestatiekenmerk: Mate waarin gegevens door anderen terug te vinden zijn. Mate waarin de juiste gegevens zijn verzameld en verwerkt.

Relaties
Doelstelling: Het opbouwen en onderhouden van een intern en extern netwerk voor zichzelf, de opdrachtgever (Management UGD) met als doel te komen tot een snelle informatievoorziening en acceptatie en draagvlakte te creëren voor de op te leveren adviezen. Prestatiekenmerk: De mate waarin het onderhouden van relaties een bijdrage levert aan kennis buiten het eigen vakgebied. De mate waarin klanten tevreden zijn over het gegeven advies.

Informatie
Doelstelling: Het opleveren van onderzoeksresultaten als onderbouwing van het advies, dan wel het opleveren van een (risico)analyse welke leidt tot een conclusie met als doel een juiste belangenafweging te kunnen maken, risico’s te reduceren en draagvlak te creëren. Prestatiekenmerk: Mate waarin conclusies transparant en helder beargumenteerd zijn.

Advies
Doelstelling: Gevraagd en ongevraagd adviseren op het gebied van gegevenskwaliteit, incidenten en problemen, technische implicaties en voorgenomen wijzigingen in processen en systemen van Belastingdienst en UWV die deel uit maken van de loonaangifteketen. Prestatiekenmerk: Mate waarin adviezen helder gecommuniceerd worden. Mate van relevantie voor de loonaangifteketen.

Beschikbaarheid
Doelstelling: Beschikbare producten, diensten en mensen (Belastingdienst en UWV) zodanig inzetten zodat planningen gerealiseerd worden en afgesproken resultaten behaald worden. Prestatiekenmerk: Mate waarin activiteiten tijdig uitgevoerd worden.

Specifieke functiecompetenties

 • Functioneert op HBO/academisch werk- en denkniveau;
 • Is bekend met de bestuurlijke aspecten van de loonaangifteketen;
 • Heeft als projectleider projecten uitgevoerd in de loonaangifteketen en weet voorkomende analysetrajecten en wijzigingstrajecten projectmatig aan te pakken;
 • Is bekend met methoden (BISL, ITIL,TMAP)/technieken/standaarden van UWV en Belastingdienst;
 • Onderhoudt een uitgebreid netwerk bij de Belastingdienst teneinde voldoende ingang te hebben bij probleemoplossing c.q. het doorvoeren van wijzigingen in de loonaangifteketen;
 • Overall kennis van het ICT vakgebied;
 • Proactief: Neemt initiatieven ter verbetering van processen en systemen in de loonaangifteketen;
 • Onderhandelaar: Is in staat om ten opzichte van anderen een positie te handhaven en waar mogelijk te verbeteren, door het tonen van inzicht en gevoel voor machtsverhoudingen en belangentegenstellingen;
 • Teamspeler;
 • Heeft ervaring met het aansturen van projecten en lijnorganisaties;
 • Geeft sturing zonder hiërarchisch leidinggevend mandaat;
 • Heeft ervaring met Change- en Releasecoördinatie / ketenanalyse op het gebied van processen en systemen van de loonaangifteketen en kent de relevante processen, procedures en systemen van Belastingdienst en UWV;
 • Heeft technische inhoudelijke kennis van de systemen in de loonaangifteketen van Belastingdienst en UWV in het bijzonder en UGD/Polisdomein in het algemeen;
 • Heeft kennis van de koppelvlakken in de loonaangifteketen;
 • Heeft kennis van de afnemerswereld van UGD;
 • Heeft gedegen kennis betreffende de loonaangifte;
 • Heeft gedegen kennis van de SV-wereld en regelgeving;
 • Kennis en ervaring met privacybeleid en informatiebeveiliging op tactisch en operationeel niveau
 • Overziet ketenproblemen en kan de impact binnen de keten en voor de organisatie in beeld brengen;
 • Heeft ervaring met systeemanalyse en informatiearchitectuur in complexe omgevingen;
 • Werkt gestructureerd.
 • Heeft analytisch vermogen. Is in staat de verschillende aspecten die aan problemen c.q. vraagstellingen ten grondslag liggen te onderscheiden en het belang hiervan aan te geven. Is in staat oorzaken van problemen op te sporen en verbanden te leggen tussen de beschikbaar gekomen gegevens.
   Samenvatting inhoudelijke eisen CV, deze moeten duidelijk uit het CV blijken:

   Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.
   • Aantoonbaar HBO- werk en denkniveau
   • Grondige kennis van het ICT Vakgebied
   • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met coördinatie van complexe impactanalyses binnen de loonaangifteketen in de afgelopen 10 jaar
   • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de loonaangifteketen binnen de SUWI-keten op managementsniveau in de afgelopen 5 jaar
   • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in leidinggevende functies binnen de SUWI-keten in de afgelopen 10 jaar
   • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met ICT gerelateerde technieken en standaarden, te weten BISL, ITIL en TMAP in de afgelopen 5 jaar.
   Bijzonderheden 
   In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

   Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

   • Locatie: Amsterdam

   • Projectperiode: 01-01-2011 t/m 31-12-2011

   • Optie voor verlenging: Twee maal drie maanden

   • Uren per week: max 38 uur per week.

   • Sluitingsdatum: 23 december 09.00 uur.

   • Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

   Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV (max 7 pag.) inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP: Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.


   Contactgegevens:
   Peter van Oers
   Email: ofm@wxs.nl
   GSM: 06-54622220

   Geen opmerkingen: