Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

dinsdag, februari 14, 2012

Procesbegeleiders

De opdracht
De provincie Gelderland kent een Programm Bureau (PB) dat werkt voor de programma’s en projecten van de provinciale organisatie. Het PB draagt bij aan het snel en efficiënt realiseren van provinciale opgaven. Het PB is hét loket van de provinciale organisatie voor het vormgeven, organiseren en uitvoeren van projecten en programma´s.
Het PB levert daarvoor producten, menskracht, kennis en vaardigheden. Het PB is gretig bij het oplossingsgericht oppakken van klussen, trots op zijn resultaten en heeft het lef om iets nieuws uit te proberen. PB-medewerkers zijn flexibel inzetbaar, werken van buiten naar binnen, en lopen één stap voor. Daarnaast hebben zij voortdurend oog voor het concernbelang.

Bij de vormgeving van deze taken begeleiden de medewerkers van het PB regelmatig bijeenkomsten van verschillende aard. De vraag van de organisatie naar procesbegeleiders is groot en het PB kan niet altijd aan de vraag voldoen. Om die reden wil het PB een flexibele schil van 5 procesbegeleiders creeren die in voorkomende gevallen procesbegeidingsopdrachten van PB kunnen overnemen.

Deze offerte aanvraag beschrijft het soort opdrachten dat wij voorzien voor inschrijvers, de wijze waarop en de kaders waarbinnen deze uitgevoerd moeten worden . Tevens wordt aangegeven welke eisen wij stellen aan en welke wensen wij hebben ten aanzien van de potentiele opdrachtnemers.

Taakomschrijving
U levert op verzoek van PB procesbegeleiding bij bijeenkomsten georganiseerd door de provincie Gelderland. Het betreft bijeenkomsten met een kort karakter (1 tot 4 dagdelen) voornamelijk Project Start-Up’s (PSU’s) voor provinciale projecten en programma’s. Maar ook bijeenkomsten voor risico inventarisaties, actor-analyse, evaluaties, opstellen PvA en proces/procedure beschrijvingen. Het begeleiden van teambijeenkomsten, eventueel uitgebreid met individuele gesprekken waarbij Insights als instrument gehanteerd wordt kan ook tot de opdrachten behoren.

Het totale traject van procesbeleiding bestaat uit de intake met de opdrachtgever, het opstellen van het programma voor de bijeenkomst(en), begeleiding en terugkoppeling/nabespreking met de opdrachtgever.

De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in Gelderland, in hoofdzaak in Arnhem en directe omgeving

Bij de opdrachten hanteert u de standaard werkmethoden van het PB, te weten PDD en (in voorkomende gevallen) Insights als uitgangspunt


De kandidaat

Opdrachtverlening
Bij iedere opdracht tot procesbegeleiding worden de 5 geselecteerde procesbegeleiders door een contactpersoon van PB benaderd met een beschrijving van de opdracht. U brengt binnen 2 werkdagen een offerte uit. Deze offerte is bevat het totale pakket: intake, begeleiding en evaluatie. Op basis van(evt) voor de opdracht vereiste specifieke deskundigheid, prijs en beschikbaarheid worden deze offertes beoordeeld. De relevante gunningscritiria worden per opdracht vermeld. Aan 1 procesbegeleider wordt de opdracht gegund.

Uitvoering opdracht
De bijeenkomst(en) zal gemiddeld 2-4 weken na het offerteverzoek plaatsvinden. Incidenteel zal dit korter zijn. De procesbegeleider die de opdracht gegund heeft gekregen zorgt zelf voor het maken van afspraken met de opdrachtgever ter voorbereiding op de bijeenkomst. Na afloop van de bijeenkomst stuurt de procesbegeleider een korte evaluatie aan de opdrachtgever en de PB contactpersoon.

Indien aan u de opdracht is gegund en u blijkt tijdens het proces niet in staat te zijn de bijeenkomst zelf te begeleiden – door calamiteit, denk aan ziekte - zorgt u zelf voor vervanging. U blijft hierbij verantwoordelijk voor kwaliteit en beschikbaarheid.

Kaders
U voert de opdracht uit onder regie van het PB. Voor de vormgeving/invulling van de opdracht maakt u afspraken met de opdrachtgever voor de bijeenkomst.

BELANGRIJK!!!!

INFORMATIE VOOR HET INDIENEN VAN HET CV EN REFERENTIES.
VOOR DEZE FUNCTIE IS HET VAN BELANG DAT ALLE VRAGEN DIE WORDEN GESTELD BIJ ”CV-WENSEN” EN BIJ ”CV-EISEN” , PUNTSGEWIJS WORDEN TOEGELICHT IN UW OFFERTE. DIT GELDT TEVENS VOOR DE GEVRAAGDE REFERENTIE, DIE VOORZIEN DIENT TE ZIJN VAN EEN NAAM CONTACTPERSOON EN EEN TELEFOONNUMMER.
GELIEVE IN TE DIENEN OP EEN APARTE BIJLAGE.
ZONDER DEZE TOEVOEGING KAN UW OFFERTE GEWEIGERD WORDEN.

CV eisen

 • Aantoonbare ervaring met het begeleiden van Project Start-Ups (PSU’s). Weet hoe een programma- en projectplan in elkaar zit en kan dit vertalen naar een dagprogramma voor een PSU. 
 • Aantoonbare ervaring met werken volgens PDD (Projectmatig Denken en Doen) of projectmatig creeëren. 
 • Aantoonbare ervaring in het begeleiden van groepen mensen (4-40 personen) in andersoortige bijeenkomsten dan PSU’s Aantoonbare ervaring in het opzetten van programma’s voor bijeenkomsten, op basis van een opdracht en besprekingen met opdrachtgever. 
 • Is bekend met Insights Discovery, spreekt de taal. Geeft met insightsbewoordingen aan vanuit welk “profiel” hij/zij acteert.
 • Aantoonbare ervaring afgelopen 2 jaar in organisaties die werken in een politiek bestuurlijke context. 
 • Beschikt aantoonbaar over een netwerk van procesbegeleider(s) die conform de gestelde eisen als achtervang kunnen dienen in geval van calamiteit (bijv. ziekte). 
 CV wensen
 • Heeft een aantoonbaar certificaat/ bewijs van deelname Accreditatie van Insights (minimaal als Practitioner) 
 • Heeft aantoonbare kennis van procesbegeleidings instrumenten en is aantoonbaar up-to-date met ontwikkeligen op procesbegeleidingsgebied (bijscholing / workshops). Heeft zijn rugzak goed gevuld met instrumenten en weet deze flexibel toe te passen. Heeft aantoonbare kennis en ervaring met interactieve werkvormen.Gehanteerde vormen noemen. 
 • Is in staat om kritisch mee te denken met de opdrachtgever, zowel in de voorbereiding, de uitvoering als de evaluatie. (beschrijven hoe) 
 • Is in staat om tijdens de bijeenkomst te intervenieren en/of af te wijken van het programma als dit in het belang is van het beoogde resultaat. (beschrijven hoe). 
 • Heeft aantoonbare ervaring als projectleider. 
 • Heeft aantoonbaar naast vereiste ervaring in het publieke domein ook ervaring in het private domein (bedrijfsleven), 
 • Heeft aantoonbaar ervaring met procesmatig werken en risicomanagement. 
 • Is naar de opdrachtgever en de deelnemers duidelijk over de rol van de procesbegeleider en over hun eigen rol en verantwoordelijkheid. Borgt de acceptatie hiervan. Heeft aantaanbare kennis (bewijs van deelname of certificaten) van groepsdynamiek en is in staat deze te gebruiken en in te zetten voor een optimaal resultaat.
 • Is in staat om deelnemers te mobiliseren tot actieve inbreng. 

Overige Informatie:
 • De verwachting is dat het PB per jaar ongeveer 15-20 een beroep zal doen op de flexibele schil.
 • Standplaats: Arnhem 
 • Startdatum: 01/04/2012
 • Einddatum: 01/01/2013
 • Uurtarief: Inclusief alle kosten, exclusief BTW
 • Uren per week: 8
 • Optie verlenging: 3 keer 6 maanden 
 De planning
Offertes indienen tot Vrijdag 24/02/2012 15:00
Verwachte terugkoppeling 19/03/2012 


Geïnteresseerd?
Ben jij per direct of per 1 april beschikbaar en 8 uur per week inzetbaar, heb jij recente en relevante ervaring als PROCESBEGELEIDER bij een provincie, een gemeente of een vergelijkbare instelling en match jij 100% op deze uitdagende aanvraag? Wij ontvangen graag uw CV (max. 5 pag.) inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
M: 0654622220

Geen opmerkingen: