Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

woensdag, oktober 27, 2010

Business Consultant

Functie en referentie
Business Consultant referentie 2010-466

Doel van de eenheid
De missie van IM is het zorgdragen voor een informatievoorziening die de gebruikersorganisatie optimaal ondersteunt bij het besturen en uitvoeren van haar werkzaamheden en daarmee een bijdrage levert aan het behalen van de beoogde bedrijfsdoelstellingen

Plaats van de functie in de organisatorische eenheid
De functie wordt uitgeoefend in een Informatiemanagement eenheid die onder leiding staat van een hoofd van de eenheid. De IM eenheid kan qua grootte variëren.

Doel van de functie
Het vertalen van interne en externe ontwikkelingen naar het vakgebied business consultancy. Het van daaruit formuleren van concern- of kernfunctiebrede, richtinggevende alternatieven en oplossingen voor het ontwerpen en beheren van de bedrijfsinrichting (Bedrijfsinrichting is te omschrijven als het geheel van werkprocessen, ICT-ondersteuning, opleiding, instructies en gebruikershandleidingen dat aan de operatie ter beschikking wordt gesteld om de werkzaamheden te ondersteunen).

Bijdrage van de functie
De functie draagt indirect bij aan de productie, waarbij het resultaat gerelateerd is aan ondersteuning van het lijnmanagement dan wel de functionele lijn

Hoofdtaken
Generieke taken:
- Volgt ontwikkelingen in relatie tot het vakgebied O&I, gerelateerd aan concern- en divisiebrede belangen.
- Neemt deel aan richtinggevende netwerken op het vakgebied.
- Legt vanuit het eigen vakgebied verbanden en relaties naar andere vakgebieden.
- Vertaalt deze ontwikkelingen in richtinggevende alternatieven en hanteerbare oplossingen en bereidt beleidsbeslissingen voor de directie voor.
- Zorgt voor draagvlak van te maken keuzes.
- Stelt kaderstellende regelgeving en beleidsnotities op.
- Vertegenwoordigt het concern dan wel de divisie als specialist op het vakgebied.
�------ Vervult rol van projectmanager.

Specifieke taken:
- Adviseert de directie van de divisie ten aanzien van verandervraagstukken/de veranderstrategie
- Beoordelen van projecten op businessrisico’s, overlap en consistentie en nagaan in hoeverre zij passen binnen de bedrijfsdoelen, de bedrijfsonderdeelstrategie en de informatieplanning.
- Heeft de regie bij het ontwerpen van de organisatie-inrichting en productontwikkeling zodat integrale –copafijth-voorstellen binnen de centrale kaders en met een methodische aanpak tot stand komen.
- Beoordeelt de effecten van wet en regelgeving op implicaties voor de bedrijfsvoering ten aanzien van de uitvoerbaarheid en haalbaarheid voor het eigen organisatie-onderdeel en in de keten.
- Levert een bijdrage in de totstandkoming van de informatieplanning.
- Levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de eenheid.

Toelichting opdracht:
Binnen het UWV wordt momenteel, voor het bepalen van het dagloon, voor niet-uitzendkrachten gebruik gemaakt van het gegevensregister voor alle inkomstenverhoudingen in Nederland. Voor uitzendkrachten wordt daarvoor momenteel van een specifieke applicatie gebruik gemaakt. Het management heeft opdracht gegeven om te onderzoeken onder welke condities het mogelijk is om voor de dagloonberekening voor uitzendkrachten ook over te stappen op het gebruik van één en hetzelfde gegevensregister.

De opdracht:
Het uitvoeren van SCOPAFIJTH brede analyse naar huidige (IST) situatie voor het bepalen van het dagloon binnen de loonaangifte keten voor uitzendkrachten.
Op basis van de resultaten van de IST-analyse zullen één of meerdere scenario’s SCOPAFIJTH breed (SOLL) worden uitgewerkt waarbij er kan worden overgegaan naar één uniform proces voor uitzendkrachten en niet-uitzendkrachten. Deze analyse moet de basis vormen waarop in een latere fase een project kan starten.
Deze analyse zal in nauwe samenwerking met diverse afdelingen binnen de organisatie moeten worden uitgevoerd.
Onderzoek moet gedaan worden naar de technische aanpasbaarheid van de verschillende, met de dagloonbepaling samenhangende, (legacy) systemen.

Gevraagd is een Senior Business Consultant +:
- Heeft meerjarige ervaring binnen de SUWI-keten.
- Inhoudelijke wetstechnische kennis m.b.t. dagloonberekening.
- kennis van beleid in relatie tot het gebruik van het gegevensregistratiesysteem
- Kennis van de WW en ZW (processen).
- Kennis van het kennisregistratiesysteem, met name ten aanzien van de kwaliteitsaspecten daarvan.
- Kennis van samenhangende systemen: DMO, en de werkvoorbereidende en werkverdelende systemen.
- Kennis van de ontwikkeltalen en ontwikkelen met Cool:Gen, AionDS en Visual Foxpro.
- Vaardigheid om zaken in politiek perspectief te kunnen plaatsen en eventuele gevoeligheden binnen verschillende organisatieonderdelen te kunnen wegnemen.
- Verzamelt complete en accurate informatie over de systemen en processen. Analyseert desgewenst de samenhang, beschikbaarheid, nauwkeurigheid, eenduidigheid en beveiliging van gegevens.
- In staat om onderzoeksresultaten begrijpelijk, kort en bondig vast te leggen volgens de gewenste standaards met gebruik van voorgeschreven standaard methodes en technieken.
- In staat zijn om specifieke expertise naar de staande organisatie over te dragen.

Inhoudelijke eisen CV deze moeten duidelijk uit het CV blijken:
- Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.
- Kandidaten dienen inhoudelijk te voldoen aan de minimumeisen zoals onder gevraagd is beschreven.
- Minimaal afgeronde Academische Informatica-opleiding
- Minimaal 1 jaar ervaring met de combinatie van CoolGen en AionDS opgedaan in de afgelopen 10 jaar.
- Minimaal 1 jaar ervaring met Visual Foxpro
- Minimaal 5 jaar ervaring binnen de Suwi-keten

Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: 8-11-2010 tot 01-01-2011 .
• Optie voor verlenging: Drie maal twee maanden
• Uren per week: Minimaal 36 uur per week beschikbaar
• Sluitingsdatum: 29 oktober 2010 09.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP: Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

Geen opmerkingen: