Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

dinsdag, december 14, 2010

Senior contractmanager - ingevuld

Functiebeschrijving en referentie
Senior contractmanager referentie 2010-538

Doel van de functie
Het vertalen van interne en externe ontwikkelingen naar het eigen vakgebied. Het van daaruit formuleren van concern- of divisiebrede, richtinggevende

alternatieven en oplossingen ter voorbereiding van inhoudelijke beleid - en besluitvorming door de RvB of directies.

Doel van de eenheid 
Het Bedrijfsbureau is verantwoordelijk voor de administratieve ondersteuning bij en uitvoering van het bestel-, order- en facturatieproces als bestelpunt (1e sleutel) voor de Concern Diensten en als bedrijfsbureau voor de 2e beoordeling (2e sleutel) van C ICT. Daarnaast het voeren van een verplichtingenadministratie voor ict-verplichtingen.

Plaats in de organisatie
De functie ressorteert onder hoofd Leveranciers- en Contract Management.

Bijdrage van de functie
De functie draagt direct bij een aan de productie, waarbij het resultaat gerelateerd is aan ondersteuning van het lijnmanagement dan wel de functionele lijn.

Hoofdtaken

 • Volgt ontwikkelingen in relatie tot het vakgebied gerelateerd aan concern- en divisiebrede belangen. Neemt deel aan richtinggevende netwerken op het vakgebied.
 • Legt vanuit het eigen vakgebied verbanden en relaties naar andere vakgebieden.
 • Vertaalt deze ontwikkelingen in richtinggevende alternatieven en hanteerbare oplossingen en bereidt beleidsbeslissingen voor.
 • Zorgt voor draagvlak van te maken keuzes.
 • Stelt kaderstellende regelgeving en beleidsnotities op.
 • Vertegenwoordigt het concern dan wel de divisie als specialist op het vakgebied.
 • Vervult rol van projectmanager.
Specifieke taken:

 • Onderhandelt met leveranciers over de inhoud en de prijsstelling van offertes, welke worden uitgebracht binnen de kaders van de in mantelovereenkomsten vastgelegde afspraken. De onderhandeling richt zich met name op de specificatie van de te leveren ICT diensten en producten en op de hoeveelheid af te nemen eenheden (o.a. uren, verwerkingskracht) welke worden geoffreerd om bijvoorbeeld programmatuur te ontwikkelen of programmatuur in exploitatie te nemen.
 • Draagt zorg voor een nadere specificatie van de kwaliteit van de door leverancier te leveren ICT diensten, maakt de kwaliteit meetbaar en maakt afspraken over de wijze waarop over de kwaliteit van de ICT dienstverlening wordt gerapporteerd. Legt deze afspraken vast in een Service Level Agreement.
 • Levert informatie en kennis (strategisch, tactisch) met name op eigen vakgebied voor de organisatie.
Generieke vakinhoudelijke competenties

 • Functioneert minimaal op academisch niveau.
 • Toont adviesvaardigheden, die nodig zijn voor het uitbrengen van adviezen aan opdrachtgevers/management.
 • Kent en gebruikt de theorieën, methoden en instrumenten van zijn specialistisch vakgebied en heeft kennis van andere specialismen.
 • Beschikt over een aantal jaren ervaring als adviseur.
Specifieke vakinhoudelijke competenties
 • Academische graad op het gebied van bedrijfskunde en/of ICT.
 • Grondige kennis van informatie -en communicatietechnologie.
 • Grondige kennis van onderhandelingsmethoden en technieken.
 • Ruime kennis van overeenkomsten op het gebied van informatie –en communicatietechnologie.
 • Affiniteit met juridische zaken.
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring.

Samenvatting inhoudelijke eisen CV, deze moeten duidelijk uit het CV blijken:
Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.

 • Academisch niveau in ICT, Bedrijfskunde of vergelijkbaar afgeronde opleiding
 • NEVI / IT Sourcing diploma
 • ITIL, PRINCE en andere ICT methodieken diploma
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van contract- en leveranciersmanagement in het ICT werkveld binnen een organisatie met meer dan 500 werknemers.
 • Meerjarige (minimaal 5 jaar) aantoonbare ICT kennis op gebied van infrastructurele diensten zoals netwerkdiensten en kantoorautomatisering.

Bijzonderheden 
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Amsterdam

• Projectperiode: 27-12-2010 t/m 18-05-2011

• Optie voor verlenging: Een maal zes maanden

• Uren per week: 36 tot 40 uur per week.

• Sluitingsdatum: 17 december 09.00 uur.

• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV (max 7 pag.) inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP: Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.


Contactgegevens:

Peter van Oers

Email: ofm@wxs.nl

GSM: 06-54622220

Geen opmerkingen: