Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

donderdag, maart 08, 2012

Projectmanager realisatie Biomassa Centrale

Projectmanager voor het project Biomassa Centrale Breda (BMCB)

De gemeente Breda heeft de ambitie om in 2044 klimaatneutraal te zijn. In januari 2012 heeft de Gemeenteraad van Breda besloten om hieraan een bijdrage te leveren door een eigen energiebedrijf op te richten dat in samenwerking met verschillende partners duurzame warmte en elektriciteit gaat produceren en distribueren.Het gemeentelijke duurzame energiebedrijf is voornemens een biomassacentrale te realiseren waarmee duurzame elektriciteit en warmte wordt opgewekt. Functieomschrijving:
De inhoudelijk projectmanager BMCB is eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke uitvoering van het project, de kwaliteit van de output, de planning, en de financiele kaders van de business case. Hij/zij stuurt het team van medewerkers en (externe) adviseurs aan en rapporteert aan de intern verantwoordelijke van de gemeente Breda.

De inhoudelijk projectmanager is de spil in het project waar het gaat om onderhandelingen met externe partners , zoals de Bredase woningcorporaties, Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer, Essent. Een absolute must is dan ook aanwijsbare ervaring in onderhandelingen (inhoudelijk, juridisch en economisch) met publieke en commerciële partijen met betrekking tot energie gerelateerde overeenkomsten. De inhoudelijk projectmanager beschikt derhalve over de inhoudelijke kennis en competenties die nodig zijn om de onderhandelingen met deze partners succesvol af te ronden met concrete samenwerkingsovereenkomsten of leveringsovereenkomsten als resultaat.

Verantwoordelijk voor:
 • de formele oprichting van het energiebedrijf
 • de begeleiding van vergunningstrajecten (omgevingsvergunning, bouwvergunning etc)
 • de aanvraag van subsidie in het kader van de SDE regeling. 
De inhoudelijk projectmanager is beheerder van de businesscase en is in staat de financiele, juridische en technische risico’s te analyseren en te beheersen alsmede , waar nodig en relevant, verbeteringsvoorstellen aan te dragen en door te voeren.
Proces activiteiten:
Met bovengenoemd besluit van de gemeenteraad ontstaan nu op zeer korte termijn een drietal activiteitenlijnen die uiteraard ook afhankelijkheid van elkaar kennen.
 • alle voorbereidingen die zijn gericht op de oprichting van de BV waardoor fysieke contracten met de verschillende partijen kunnen worden opgesteld c.q. getekend en de omgevingsvergunning voor de biomassacentrale kan worden opgesteld en aangevraagd. 
 • de lopende activiteiten ter zeker stelling van de verschillende onderdelen in de businesscase. 
 • de daadwerkelijke realisatie van het project om te komen tot de exploitatie. Deze laatste is op dit moment al aan de orde, omdat bouwprojecten vooruitlopen op de planning van het BMCB project. 
Onderdeel van de offerte dient een gedetailleerd Plan van Aanpak te zijn op voor alle drie de proceslijnen met daarbij aangegeven wie de actiehouder is gerelateerd aan een tijdslijn.

Functie eisen:
 • Opleiding: HBO/WO opleiding, met richting Bedrijfskunde en een technische richting (werktuigbouwkunde, energietechniek) 
Relevante ervaring:
 • Minimaal 10 jaar ervaring als Projectmanager op grootschalige energieprojecten. 
 • Aantoonbare kennis op het gebied van het starten en opzetten van Energiebedrijven (inhoudelijk, fiscaal, juridisch en bedrijfseconomisch). 
 • Aantoonbare inhoudelijke kennis van grootschalige energieprojecten, zowel aan de kant van opwekking als distributie en aansluitingen. 
 • Aantoonbare relevante juridische kennis op het gebied van leveringscontracten, technische voorwaarden e.d. 
 • Aantoonbare Onderhandelingsvaardigheden op inhoudelijk, bedrijfseconomisch en juridisch gebied. 
 • Groot analytisch vermogen binnen modellen en businesscase. 
 • Aantoonbare bestuurlijke ervaring om college- en raadsvoorstellen te kunnen opstellen en begeleiden 
 • Aantoonbare kennis van energie wetgeving 
 • Aantoonbare kennis van bouw wetgeving 
 • Aantoonbare ervaring in het managen van gelijkaardige energieprojecten 
 • Een aantoonbaar (regionaal en lokaal) netwerk bij relevante partners ten behoeve van het BMCB project 
 • Een aantoonbaar algemeen netwerk als gevolg van gelijkaardige projecten 
 • Aantoonbare kennis van biomassacentrales, biogas-wkk’s, collectieve warmtenetten, markt- en prijs(ontwikkelings)kennis op het gebied van biobrandstoffen, elektriciteit, aardgas 
Te gebruiken en over te beschikken instrumenten:
 • Businesscase model, risico analyses, cash flow prognoses, dynamische toetsing en analyses
 • Standaard contracten in te zetten
Referenties:
Minimaal 3 aantoonbaar soortgelijke projecten

Algemene informatie
Het door u aangeboden CV dient de volgende gegevens te bevatten;
naam, contactgegevens, geboortedatum, genoten opleidingen incl. diploma wel of niet behaald (jaartal diploma), relevante werkervaring, competenties, taalvaardigheden, overige vaardigheden, referenties en vermelding van eerder, bij een van de aangesloten organisaties, genoten werkervaring.

Het CV dient opgesteld te zijn in de Nederlandse taal en uit maximaal 5 pagina’s (A4) te bestaan.
 • Functienaam projectmanager Biomassacentrale Breda
 • Tarief (inclusief alle kosten, exclusief BTW)
 • Standplaats Breda
 • Uren per week 40
 • Uren per dag 8
 • Optie verlenging ja
Planning
 • Offertes indienen tot 13-03-2012 09:00
 • Startdatum 19-03-2012
 • Einddatum 02-07-2012
Geïnteresseerd? 
Wij ontvangen graag uw CV in het Nederlands (max. 5 pag.) inclusief motivatie, referentie en vermelding van uurtarief. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
M: 0654622220

Geen opmerkingen: