Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

donderdag, januari 20, 2011

Functioneel beheerder Oracle EBS

Functienaam
Functioneel beheerder Oracle EBS

Opdracht
De Functioneel Beheerder is verantwoordelijk voor het opleiden en vervangen van de Functioneel beheerders. Daarnaast zijn er voorkomende werkzaamheden in het kader van het programma 3E waarbij ondersteuning nodig is (testscripts ontwikkelen, werkinstructies maken, opzetten training voor gebruikers).

Inleiding
Per 1 januari 2009 is met ‘Gelderland in Beweging’ de organisatiestructuur van de provincie Gelderland veranderd van een dienstenmodel in een directiemodel. Dit heeft ook de centralisatie van alle stafafdelingen tot gevolg gehad en zijn alle financiële en bedrijfsvoeringfuncties overgegaan in één afdeling Financiën en Bedrijfsvoering (F&BV).


Een onderdeel van ‘Gelderland in Beweging’ is een taakstelling voor de afdeling F&BV: door de centralisering moet een aanzienlijke besparing gerealiseerd worden, waarbij een verbetering van de kwaliteit van de te leveren diensten/producten voorop staat. Het AMT van F&BV heeft besloten om de besparing ondermeer te realiseren door het verbeteren van de efficiency van de verschillende uitvoeringsprocessen. Voor de uitvoering hiervan is een projectorganisatie ingericht, het Programma 3E. Dit programma richt zich dan ook op het verbeteren van de eenvoud, de efficiency en de effectiviteit (3E) van de processen van de BackOffice van de afdeling F&BV.


Daarnaast is er tevens voor gekozen om Functioneel beheer taken (die voorheen door de afdeling Informatie en Automatisering (I&A) gedaan werden) weer bij de uitvoerende afdeling neer te leggen.
Het cluster Functioneel Beheer bestaat uit een vijftal administratieve medewerkers die opgeleid worden tot Functioneel Beheerder. Dit opleidingstraject loopt door tot eind 2011 met als doel voldoende kennis bij de Functioneel Beheerders van de modules, PO, AP, GL te krijgen.
De opleiding bestaat uit een drietal trajecten:
- Oracle University trainingen
- On the job training (ondersteund door een ervaren Functioneel Beheerder)
- Trainingssessies o.l.v. een ervaren Functioneel Beheerder.


Het Programma 3E is begin 2010 van start gegaan met het onderzoeken van de besparingsmogelijkheden. Deze onderzoeksfase is medio oktober 2010 afgesloten. De uitvoeringsfase is een vervolg op de onderzoeksfase. Voor de uitvoeringsfase is de provincie Gelderland op zoek naar (tijdelijke) ondersteuning bij het team Functioneel Beheer.


Beschrijving systeem provincie Gelderland
De provincie Gelderland maakt gebruik van Oracle e-Business Suite versie 12.06 met de volgende modules:
• I-Procurement
• Inkoop (Purchase)
• Grootboek (General ledger)
• Crediteuren (Accounts payable)
• Debiteuren (Accounts receivable)
• Projecten (Project accounting)
• Kasboek (Cash management)
• HRM (Human Resource)
• Webadi


Oracle EBS heeft een connectie met een datawarehouse (DWH) van waaruit rapportages/ managementinformatie via Cognos worden opgesteld.


Opdracht
De Functioneel Beheerder is verantwoordelijk voor het opleiden en vervangen van de Functioneel beheerders. Daarnaast zijn er voorkomende werkzaamheden in het kader van het programma 3E waarbij ondersteuning nodig is (testscripts ontwikkelen, werkinstructies maken, opzetten training voor gebruikers).


De kandidaatomschrijving
De gewenste kandidaat beschikt over de opleiding en ervaring zoals beschreven bij ‘inhoudelijke CV eisen’. Hij/zij heeft overzicht en is in staat om (soms onduidelijke / incompleet gestelde) gebruikersvragen te vertalen tot een concrete probleembeschrijving en de daarbij behorende mogelijke oplossingsrichting (en) daarbij alle relevante afwegingen te benoemen en ook beantwoord te krijgen.


De gewenste kandidaat is:


• Communicatief en schriftelijk sterk
• Alert en Nauwgezet
• Sterk resultaatgericht
• Flexibel
• Klantgericht
• Teamspeler
• Technisch creatief en kundig


BELANGRIJK:
INFORMATIE VOOR HET INDIENEN VAN DE CV EN REFERENTIES.


VOOR DEZE FUNCTIE IS HET VAN BELANG DAT ALLE VRAGEN DIE WORDEN GESTELD BIJ ”INHOUDELIJKE CV-WENsEN” EN BIJ ”OVERIGE WENSEN” , PUNTSGEWIJS WORDEN TOEGELICHT IN UW OFFERTE. DIT GELDT TEVENS VOOR DE Z.G ”WERKERVARINGSVRAGEN” IN HET KADER VAN DE GEVRAAGDE REFERENTIE.
BIJ VOORKEUR INDIENEN OP EEN APARTE BIJLAGE.
ZONDER DEZE TOEVOEGING KAN UW OFFERTE GEWEIGERD WORDEN.
CV eisen

 • De kandidaat heeft meer dan 1 jaar ervaring met Oracle EBS versie 12
 • De Kandidaat heeft naast gedegen kennis en ervaring van het Functioneel beheer, ook een behoorlijke kennis van het technisch en applicatie beheer van Oracle EBS versie 12
 • De Kandidaat heeft minimaal 1 jaar ervaring met het coachen en opleiden van medewerkers

CV wensen
 • De kandidaat beschikt minimaal over een relevante afgeronde HBO opleiding 
 • De kandidaat heeft een afgeronde opleiding met betrekking tot • Oracle EBS met name de modules GL,PO, AP, Workflow, PA en AR • Oracle PL/SQL Developer Opmerking: de opleiding hoeft niet door Oracle zelf gegeven te zijn. Wel dient de kandidaat aantoonbaar op voldoende niveau opgeleid te zijn. Bij de beantwoording dienen in het CV de opleiding(en) of certificaten per module te worden benoemd met het jaartal van behalen. 
 • De kandidaat heeft, op Functioneel Beheer niveau, minimaal 1 jaar kennis van de volgende Oracle EBS R.12 modules: • I-Procurement • Inkoop (Purchase) • Grootboek (General ledger) • Crediteuren (Accounts payable) • Debiteuren (Accounts receivable) • Projecten (Project accounting) • Kasboek (Cash management) • HRM (Human Resource) • Webadi Bij de beantwoording dient in het CV aangeven te worden in welke modules u, op het niveau van Functioneel Beheerder, kennis en ervaring heeft en hoeveel jaren u deze ervaring heeft en welke versie van Oracle EBS het betrof. 
 • De kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring met het ontwikkelen van kwalitatief goed trainingsmateriaal. De kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring met het in groepsverband uitleg geven over de werking van Oracle EBS t.b.v. interne opleidingen van gebruikers en Functioneel Beheerders Bij de beantwoording dient in het CV concreet te worden benoemd waar en wanneer hierin ervaring is opgedaan. 
 • De kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar (waarvan minimaal 1 jaar met R12) aantoonbare ervaring als Functioneel Beheerder Oracle EBS in de afgelopen 5 jaar. Bij de beantwoording dient in het CV concreet te worden benoemd waaruit deze werkzaamheden bestonden en welke versie van Oracle EBS het betrof. 
 • De kandidaat heeft kennis van en ervaring met: - Procedures en werkwijzen bij een decentrale overheidsorganisatie (in de afgelopen 2 jaar) - Van toepassing zijnde administratieve regelgeving (Europees, Landelijk en Provinciaal). - Maatwerk aanpassingen in Oracle EBS R12. Bij de beantwoording dient in het CV concreet te worden benoemd waar en wanneer hierin ervaring is opgedaan. 
 • De kandidaat is aantoonbaar in staat om coachend mensen te ondersteunen tijdens het oplossen van problemen, zonder het werk over te nemen Bij de beantwoording dient in het CV concreet te worden benoemd waaruit deze werkzaamheden bestonden. 
 • De kandidaat heeft een netwerk waar hij/zij op terug kan vallen in het geval dat zich issues voordoen die hij/zij niet kan oplossen. Bij de beantwoording dient in het CV concreet te worden benoemd waar dit netwerk uit bestaat. 
Aanvullende informatie
 • Locatie: Arnhem
 • Projectperiode: Start 14/02/2011 t/m 27 mei 2011
 • Optie voor verlenging: 6 maal 1 maand
 • Uren per week: 32 uur per week.
 • Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.
 • Sluitingsdatum: tot 24 januari a.s. 09.00 uur.
Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV (max. 7 pag.) inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
M: 0654622220

Geen opmerkingen: